You are browsing the archive for Erik Hjärtberg.

Även gamla Ryanairkontrakt är hemliga

- December 20, 2015 in biljetter, datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Ryanairs affärsavtal med Västerås flygplats är hemliga.1 Det gäller även avtal som är 14 år gamla, visar en ny dom.2 Undertecknad begärde i somras ut Ryanairs tidigare affärsavtal med Västerås flygplats från år 2001 och 2005. Flygplatsen ville endast lämna ut handlingarna med vissa uppgifter maskade, till exempel vilka avgifter Ryanair skulle betala till flygplatsen. Undertecknad överklagade flygplatsens beslut till kammarrätten i Stockholm. I förra veckan kom domen. Kammarrätten avslår överklagandet. Västerås flygplats menar att ett offentliggörande av villkoren i Ryanairs affärsavtal med flygplatsen från 2001 och 2005 riskerar att ”röja andemeningen och inriktningen avseende nya avtalsvillkor”. Kammarrätten ”saknar anledning att betvivla riktigheten i detta”.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair”. 2. ”Kammarrätten i Stockholm Mål nr 6511-15”.

Kalmars flygplats subventionerade varje flygbiljett med minst 80 kronor

- September 22, 2015 in biljetter, datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, okfn, OKFNSE, Open Data, Open Spending, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uppskattning visar att skattebetalarna i kommunen subventionerar varje flygbiljett med cirka 132 kronor.1 Flygplatserna som trafikeras av Ryanair har i regel flera affärsavtal med flygbolaget rörande avgifter för att använda flygplatsen, tanka planen och så vidare. I många fall skrivs även marknadsföringsavtal med Ryanair där flygplatsen får betala för att bland annat omnämnas på Ryanairs webbsida.2 När Ryanair trafikerade Kalmars kommunägda flygplats gick lokaltidningarna ut med uppgiften att flygplatsen fick betala 80 kronor per passagerare för marknadsföring.3 Uppgiften går emellertid inte att verifiera eftersom även dessa avtal är hemliga.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”. 2. Se till exempel: ”Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd”. EU-kommissionen 3. Se: ”Bojkottar Ryanair”. Östra Småland. ”Besvikelse efter Ryanairs besked”. Barometern.

Ändrade redovisningsprinciper förvirrar

- August 4, 2015 in biljetter, datajournalistik, eu, flygplats, flygsubventioner, okfn, OKFNSE, Open Spending, opengov, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

I föregående inlägg ställde undertecknad frågan varför aktieägartillskotten till Västerås flygplats har redovisats med olika belopp.1 Det beror på att kommunen har ändrat sina redovisningsprinciper, meddelar Lars Lundström, redovisningsekonom på Västerås flygplats. Enligt Lars Lundström har aktieägartillskotten hittills sett ut så här:
2003 38,5 Mkr 2005 8 Mkr 2006 65,5 Mkr 2008 47 Mkr 2010 35 Mkr 2015 25 Mkr

Anledningen till att beloppet 38,5 miljoner står med i årsredovisningen för 2004 är följande, meddelar Lars Lundström via e-post:
Aktieägartillskottet redovisades först som en separat post i ”Förslag till behandling av årets resultat” under ett antal år (då summerat år för år vilket kan tolkas som att det ges varje år). Sedan bytte Västerås Stad revisorer och de önskade en ändring, där tillskottet skulle redovisas som ingående i det egna kapitalet (då redovisades endast det tillskott som gavs just det redovisade året).
Detta innebär att sammanställningen över hur mycket pengar flygplatsen har kostat skattebetalarna måste korrigeras. Mellan 2001 och 2014 kostade flygplatsen därmed bara 380 miljoner räknat på aktieägartillskott, driftbidrag och fastighetsaffär.2 I år har flygplatsen tydligen fått 25 miljoner kronor i aktieägartillskott. Om årets kostnader hittills räknas in har alltså kostnaden för skattebetalarna ändå överstigit 400 miljoner kronor sedan 2001.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Är 38,5 miljoner felräkningspengar?”.

2. Se tidigare inlägg ”Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner ”.

Är 38,5 miljoner felräkningspengar?

- August 3, 2015 in datajournalistik, eu, flygplats, flygsubventioner, Open Data, Open Spending, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

EU:s beslut om att fria Västerås flygplats från otillåtet statsstöd1 innehåller även en sammanställning över aktieägartillskott till flygplatsen under åren 2003 till 2010. Enligt EU fick flygplatsen inget aktieägartillskott alls 2004, visar tabellen nedan.2 < p class="P1">  Aktieägartillskott till VFAB enligt EU

 

EU anger flygplatsens årsredovisningar som källa. I Västerås flygplats årsredovisning för 2004 står det däremot att flygplatsen erhöll 38,5 miljoner i aktieägartillskott det året, se nedan.3

 

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2004.
Emellertid är det svårt att avgöra om det är EU eller flygplatsen som har skrivit fel. Västerås flygplats årsredovisning för 20054 påstår helt plötsligt att aktieägartillskottet för föregående år var 0 kronor, se nedan.

 

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2005.

Ingen förklaring till de vitt skilda beloppen går att hitta i årsredovisningarna. Revisorerna har inte heller haft några anmärkningar varken för 2004 eller 2005. Undertecknad har därför e-postat till stadsledningskontoret och bett om en förklaring. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

1. Mer om utredningen går att läsa i ett tidigare inlägg: ”Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut”.

2. Se ”Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd”. EU-kommissionen.

3. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.

4. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.

Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut

- July 1, 2015 in biljetter, datajournalistik, eu, flygplats, flygsubventioner, Open Data, Open Spending, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

EU-kommissionen har utrett ett klagomål från flygbolaget SAS rörande påstått olagligt statligt stöd med anledning av avtalen mellan Västerås flygplats och Ryanair. Kommissionen har även undersökt om Västerås kommuns bidrag till flygplatsen under åren 2000–2010 varit att betrakta som otillåtet statsstöd.

EU har nu publicerat en offentlig version av beslutet. Emellertid har vissa upplysningar i beslutet utelämnats. Utelämnade upplysningar anges med […] i handlingen.1 Som tabellen nedan visar gör den utelämnade informationen att det är omöjligt för en utomstående att undersöka rimligheten i EU:s beslut. Grafik: EU-kommissionen
Eftersom beslutet används i den politiska debatten om flygplatsen och Ryanair2 finns det ändå en poäng med att berätta vad som faktiskt har beslutats. Utredningen handlar om kommunens stöd till flygplatsen mellan år 2001 och 2010 samt flygplatsens kontrakt med Ryanair under samma tidsperiod. EU:s beslut innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen. EU:s beslut innebär inte heller nödvändigtvis att flygplatsens nuvarande avtal med Ryanair är lönsamt.
 

Om kommunens stöd till flygplatsen

Så här skriver EU-kommissionen om Västerås kommuns aktieägartillskott till flygplatsen:

Kommissionen finner att Sverige olagligen genomfört aktieägartillskottet till VFAB under 2003–2010 i strid med artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen anser dock att detta statliga stöd är förenligt med den inre marknaden i enlighet med artikel 107.3 c i EUF-fördraget.

Sverige är i EU:s handlingar samlingsnamnet för alla svenska myndigheter. EU menar att aktieägartillskottet ”snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen” och är att definiera som statligt stöd. Det olagliga som Västerås kommun har gjort är att inte själv anmäla aktieägartillskottet till EU-kommissionen för en bedömning.3 EU-kommissionen anser vidare att aktieägartillskottet ska definieras som driftstöd enligt EU:s regler för bidrag till flygplatser.4 Kommissionen godkänner driftstöd till flygplatser under en övergångsperiod på tio år från den 4 april 2014. Olagligt driftsstöd som beviljats före övergångsperiodens början är enligt reglerna förenligt med EU:s inre marknad. Därmed är det inte alls säkert att Västerås kommun även i framtiden kommer att kunna subventionera flygplatsen som gjorts tidigare.  

Om flygplatsens avtal med Ryanair

Så här skriver EU-kommissionen om Västerås flygplats avtal med Ryanair:

Kommissionen finner att de kommersiella överenskommelserna mellan VFAB, å ena sidan, och Ryanair och AMS, å andra sidan (åtgärderna 4 och 5) inte utgör statligt stöd.

VFAB är förstås Västerås flygplats. AMS är Ryanairs dotterbolag Airport Marketing Services. EU:s definition av statligt stöd är bidrag och liknande som snedvrider konkurrensen. EU anser att de avtal som flygplatsen tecknade med Ryanair under den granskade perioden kunde förväntas öka flygplatsens lönsamhet. Mellan åren 2001 och 2004 ska det i efterhand ha konstaterats att Ryanair också ökade flygplatsens lönsamhet. Kommissionen noterar även att ”flygplatsdriften” vid Västerås flygplats var lönsam under hela den period som omfattas av beslutet. Det ska förtydligas att flygplatsen hela tiden har gått med förlust. EU menar troligen att intäkterna från passagerartrafiken på flygplatsen varit större än kostnaderna för passagerartrafiken mellan år 2001 och 2010. Tabell 6, ovan, visar att det under dessa år fanns fler flygbolag än Ryanair på Västerås flygplats. Det  är i det sammanhanget som Ryanair under några år ansågs öka flygplatsens lönsamhet och ”flygplatsdriften” sågs som lönsam. I skrivande stund har Ryanair all reguljär trafik på flygplatsen.5 Därmed är det inte alls säkert att Ryanairs nuvarande avtal med flygplatsen är lönsamt. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.  

Noter

1. Europeiska Kommissionen. ”Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd”.

2. Se till exempel: Bergström, Britt-Louise, ”Revisorer efterlyser bättre direktiv”. Vestmanlands Läns Tidning.

3. ”Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (konsoliderad version)”. Europeiska unionens officiella tidning.

4. ”Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag”. Europeiska unionens officiella tidning.

5. Enligt Wikipedia räknas även Almedalsflyget, som flyger mellan Västerås och Visby under fem dagar, till reguljärt flyg.

Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner

- June 1, 2015 in datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Miljöpartiet, Moderaterna, Open Data, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Vänsterpartiet, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags att undersöka hur det kommunala bolaget Västerås Flygfastigheter AB har påverkat flygplatsens ekonomi. Företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att flygplatsen indirekt subventionerats genom låga hyror och nedskrivning av fastigheternas värde.2 Det har inte gått att hitta några handlingar som styrker dessa påståenden så att en exakt kostnad kan räknas ut. Däremot gjordes mer direkta subventioner år 2003. Som en del i ett räddningspaket för flygplatsen köpte Västerås kommun då flygplatsens fastigheter för 110 miljoner kronor. Det kommunala fastighetsbolaget Västerås Strategiska Fastigheter AB placerade flygplatsens fastigheter i dotterbolaget Västerås Flygfastigheter AB. För att klara köpet fick Västerås Strategiska Fastigheter 15 miljoner kronor i tillskott av kommunen.3 Det ska även tilläggas att Västerås Flygfastigheter AB har fler hyresgäster än Västerås flygplats. En av hyresgästerna är till exempel kommunägda Edströmska gymnasiet.4 Därmed är det inte logiskt att, som Moderaterna vill, räkna varje vinst hos Västerås Flygfastigheter AB som ett plus för flygplatsens ekonomi.5 Sedan 2001 har Västerås flygplats fått 293,5 miljoner i driftbidrag och aktieägartillskott. Fastighetsaffären 2003 kostade skattebetalarna 125 miljoner kronor. Sammanlagt blir det en kostnad på 418,5 miljoner. Är uträkningen rimlig? Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

 2. Se tidigare inlägg ”Miljöpartiet: ’Folkvalda politiker måste givetvis ha insyn’”
  och Mats Ericson ”Flygplats kan ge 3000 bostäder”. Västmanlands Läns Tidning.

 3. Västerås kommunfullmäktige ”Sammanträdesprotokoll 22 maj 2003”. Västerås kommun.

 4. ”Årsredovisning för Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 556101-9729 Räkenskapsåret 2014”. Västerås Flygfastigheter AB.

 5. Se tidigare inlägg ”Moderat vill skapa snyggare bokslut med siffertrick”.

 6. Se tidigare inlägg ”Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott”.

Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott

- May 6, 2015 in biljetter, datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Open Data, Open Spending, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags är att räkna ihop de aktieägartillskott som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.  

Driftbidrag och aktieägartillskott till Västerås flygplats 2001–2014

År

Driftbidrag i kronor Aktieägartillskott i kronor

20142

16 000 000

0

20133

15 000 000 0
20124 15 000 000

0

20115

15 000 000 0

20106

0

35 000 000

20097 0

0

20088

0

47 000 000

20079

0

0

200610

0

65 500 000

200511

0

8 000 000

200412

0

38 500 000

200313

0

38 500 000

200214

0

0

200115

0

0

Totalt

61 000 000

232 500 000

  Tabellen visar att Västerås flygplats fått 232,5 miljoner kronor i aktieägartillskott sedan 2001. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 293,5 miljoner. Det slutar inte där. Nästa steg blir att undersöka hur det kommunala bolaget Flygfastigheter har påverkat flygplatsens ekonomi. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.  

Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
 2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.

Västerås flygplats fick 61 miljoner bara i driftbidrag

- April 18, 2015 in datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Open Spending, OpenSpending, öppna data, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.


Kommunala driftbidrag till Västerås flygplats 2001–2014

År Driftbidrag i kronor
2014 16 000 0002
2013 15 000 0003
2012 15 000 0004
2011

15 000 0005

2010 06
2009

07

2008

08

2007

09

2006 010
2005 011
2004 012
2003

013

2002

014

2001

015

Totalt

61 000 000

< p style="text-align: center">


Nästa steg blir att sammanställa de aktieägartillskott som kommunen har gett till flygplatsen under samma period. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.


Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
 2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.

Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?

- March 15, 2015 in biljetter, datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, OpenSpending, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. Med hjälp av de offentliga uppgifter som ändå finns gick det att göra en uppskattning som visade att kommunmedborgarna subventionerade varje flygbiljett med cirka 132 kronor under 2013.1 Ytterligare en pusselbit i sammanhanget blir att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.2 Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Så mycket kostar flygbiljetten egentligen”.
 2. Wiklund, Anna-Maria. 2001. ”London direkt från Västerås”. Aftonbladet. 18 februari.

Utredningar om Västerås flygplats: Hela listan?

- February 5, 2015 in flygplats, flygsubventioner, Open Spending, OpenSpending, priser, Ryanair, Socialdemokraterna, subventioner, Sverige, Sweden, Vänsterpartiet, Västerås

Västerås flygplats betydelse för regionen har utretts vid ett flertal tillfällen genom åren. Här nedan finns länkar till dessa. Mats Ericson (V), före detta kommunalråd i Västerås, har i veckan debatterat den kommunala flygplatsen.1
Vid flera tillfällen har Västerås flygplats som affärsidé utretts grundligen och mönstret går igen. De utredningar som är kritiska plockas undan, läggs till handlingarna utan åtgärd. Inregias studie 2006 av flygplatsens betydelse var tydlig: Bara 5 procent av flygresorna till och från London gjordes av folk från Västerås och flygplatsen hade en ytterst liten betydelse för regionens utveckling. Den studien plockades bort!

Det är oklart vad som menas med att studien plockats bort. För den som vill läsa de utredningar som finns om Västerås flygplats följer här i alla fall en lista med länkar. Finns det kanske rentav ännu fler utredningar? Hör i så fall av er med tips.

Noter

 1. ”Flygplatsen slukar ständigt skattepengar”. Vestmanlands Läns Tidning.
 2. ”Utreder flygplatsens framtid – jobbar samtidigt åt flygindustrin”. Sveriges Radio.