You are browsing the archive for llinkola.

Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM

- November 29, 2016 in Freedom of Information, Open Sustainability

Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 7.11.2016 Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriötä avoimen kuulemisen järjestämisestä asiaan liittyen. Open Knowledge Finland ry esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Yhdistyskohtaiset kommentit lain muutosehdotuksiin

Puollamme (419/2011) 10 §:n 2 momentti ja 12 § kumoamista. Julkl. 24 § kuvaa salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat kuten koealatiedot, joten näihin ei tosiaan ole syytä ottaa tässä laissa kantaa. Muutettaviksi esitettyihin lain 1 §, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 13 a § ja 13 b § sekä lisättäviksi lakin kohtiin 13 c, 13 d, 13e, 13 f ja 13 g § haluamme lausua seuraavasti: 1 § Lain soveltamisala Puollamme, että kun henkilötietojen käsittelystä säädetään omalla laillaan, noudatetaan näissä henkilötietolakia. Korostamme, että Metsävaratiedon ei tule sisältää henkilötietotoja, ja Metsäkeskuksen asiakastiedot tulee käsitellä henkilötietolain mukaisessa omassa rekisterissään. Mitä mainitaan esityksen vaikutuksista, Huomauttaisimme että tietojen julkaisu osittain, osana alkuperäisestä teoksesta, tai käyttötarkoitussidonnaisesti, ei täytä avoimen tiedon määritelmää eikä yhteismitallisia taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia voi odottaa ilman kriteerit täyttävää tiedon avaamista. Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Uusittu julkisuuslaki ja uusittu tietohallintolaki edellyttää toiminnan olevan julkista ja suositusten mukaista jos ei erityisiä perusteita muuhun ole. 7 § Tietojen virheettömyys. Puollamme esitystä. 8 § Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Julkisen tiedon luovuttamista ja jakamista ei pitäisi millään tavoin rajoittaa käyttötarkoitusten mukaan. Kenen tahansa mitä tarkoitusta varten tahansa tulisi saada julkiseksi luokiteltua tietoa. Esitämme siis 8§ poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin tietojen luovuttamisesta on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain kanssa. 9 § Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten
 • Henkilötietol 19 § kuvaa suoramarkkinoinnin ja tietoyhteiskuntakaari 24 luku sähköisen suoramarkkinoinnin.
Esitämme siis 9 § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin suoramarkkinoinnista on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee säätelyn olla yhteismitallista henkilötietol 19 § ja tietoyhteiskuntakaaren kanssa. 13 a, 13 b, 13 c Tekniseen käyttöyhteyteen liittyvät kohdat
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Esitämme siis kohdat 13 a, 13 b ja 13 c § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos jostain syystä näitä kohtia halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulisi noudattaa Julkl. 16 § kohtia ja jättää avoimeksi tietojen luovuttaminen muullakin keinolla kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Emme myöskään näe miten tietoja voisi luovuttaa vailla käyttöehtojen hyväksymistä ja henkilötietolain mukaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaista suostumusta. Tästä on myös tietotuojavaltuutetun tulkinta siitä että suoramarkkinointia ei saa harrastaa ilman henkilön lupaa. Katsomme että suoramarkkinointi ei siis ole oikeutettu syy kolmannelle osapuolelle myöskään muodostaa metsänomistajista henkilörekisteriä silloin kun näiltä ei ole suostumusta. Tietosuojavaltuutetun mukaan pääsääntö on että henkilötietoja saa luovuttaa suoramarkkinointiin vain rekisteröidyn etukäteen antamalla luvalla. Suostumus viranomaisen rekisteriin ei tulisi olla suostumus joutua yksityisen organisaation rekisteriin. https://tietopyynto.fi/files/foi/1165/lausunto.646.031.12.pdf Lisäksi pyydämme huomioimaan, että jos viranomaisen tietoja luovutetaan maksua vastaan, tulee siitä mainita erikseen laissa. 13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen Tämän tulisi koskea vain Metsäkeskuksen ylläpitämien järjestelmien asiakastietoja. Metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteessa tulisi tällöin mainita henkilötietolain mukaisessa käyttötarkoituksen määrittelyn yhteydessä edelleen luovutuksesta. Esitämme, että tätä ei säädetä laissa, vaan henkilötietolain mukaisissa Metsätietokeskuksen järjestelmien rekisteriselosteissa. Esitämme siis kohdan 13 d § “Ympäristötiedon luovuttaminen” poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Korostamme, että 2003/4/EY ympäristötietodirektiivi 2 artiklan mukainen ympäristötieto on aina metsävaratietoa tai muuta julkl. 5 § mukaista tietoa ja tulisi julkaista henkilötiedoista erillisessä rekisterissä avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Jos jostain syystä osia tästä kohdasta halutaan säilyttää, pyydämme myös huomioimaan että julkl. 24 § 20) mukaan kuluttajien terveys ja ympäristön terveellisyyden suojaaminen kulkee elinkeinonharjoittajan taloudellisen vahingon edellä. 13e, 13 f Kuviomuotoisten metsävaratietojen luovuttamisesta
 • Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 6§ kuvaa omistajatietojen luovuttamisen.
 • Kuviotietojen luonne ja käsittelytapa vastaa kiinteistötietoa.
Emme näe eri syytä mainita tiedon teknisiä muotoja kuten kuvio- tai hilamuotoa laissa. Poistaisimme siis kohdat 13 e, 13 d § kuviotiedon luovuttamisesta hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jatkotoimenpide-esityksemme on että kuviotieto erotetaan metsävaratiedoista ja siirretään kiinteistörekisteriin. Maanomistajien kuviotietojen poistovaatimuksille voidaan antaa karenssiaika joka umpeutuu ennen tietoaineistojen kiinteistörekisteriin siirtoa. Jos kuitenkin jostain syystä kuvioaineistoon liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain ja lain kiinteistötietojärjestelmästä kanssa. 13 g § Puollamme esitystä  

Yleiset kommentit lakiin liittyen

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen Lisäksi haluaisimme muistuttaa liittyen 15 § “Tietojen säilyttäminen ja poistaminen”, että julkl. 31 kuvaa salassapidon lakkaamisen ja arkistol. 13 § aineistojen hävittämisen. Esitämme siis, että 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvän sääntelyn olla yhteismitallista julkl. ja arkistol. kanssa. Paikkatiedon käsittely Esitämme myös, että metsätietolaki 2 § Määritelmät 1) muutetaan viittaamaan lakiin paikkatietoinfrastruktuurista seuraavalla tavalla: “metsävaratiedolla metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia paikkaan sidottuja paikkatietoja;” Kiinteistötiedon käsittely Kiinteistöön liittyvään tietoon tai sen käyttämiseen ei enää tarvitse ottaa metsätietolaissa lainkaan kantaa. Kiinteistötietolaki säätää kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista. Esitämme, että Metsätietolaista poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi seuraavat kohdat.
 • 2 § 2) kohdasta poistetaan viittaus kiinteistötietoihin koska näistä säädetään kiinteistötietolaissa: “2) metsätiedolla metsäkeskuksessa käsiteltäviä hallintoasioita koskevia tietoja, metsävaratietoja sekä kiinteistöjä ja metsäkeskuksen asiakkaita koskevia tietoja siten kuin jäljempänä säädetään;”
 • 4 § Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus kokonaisuudessaan kohta “3) kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista;”
Henkilötietolain mukaisuus Lisäksi kannustamme harkitsemaan siirtämistä pois laista, järjestelmien rekisteriselosteisiin, 4 § asiat “Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus” hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteesta halutaan säätä lailla, tulee metsätietolaki 4 § viitata lakiin paikkatietoinfrastruktuurista sekä lakiin kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta, tai olla niiden kanssa yhteismitallinen.   Yleisesti todettakoon että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki lainsäädäntö syytä harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä. Tämä tukee suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kehittymistä vientikelpoisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.   Open Knowledge Finland ry   The post Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM appeared first on Open Knowledge Finland.

Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM

- November 29, 2016 in Freedom of Information, Open Sustainability

Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 7.11.2016 Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriötä avoimen kuulemisen järjestämisestä asiaan liittyen. Open Knowledge Finland ry esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Yhdistyskohtaiset kommentit lain muutosehdotuksiin

Puollamme (419/2011) 10 §:n 2 momentti ja 12 § kumoamista. Julkl. 24 § kuvaa salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat kuten koealatiedot, joten näihin ei tosiaan ole syytä ottaa tässä laissa kantaa. Muutettaviksi esitettyihin lain 1 §, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 13 a § ja 13 b § sekä lisättäviksi lakin kohtiin 13 c, 13 d, 13e, 13 f ja 13 g § haluamme lausua seuraavasti: 1 § Lain soveltamisala Puollamme, että kun henkilötietojen käsittelystä säädetään omalla laillaan, noudatetaan näissä henkilötietolakia. Korostamme, että Metsävaratiedon ei tule sisältää henkilötietotoja, ja Metsäkeskuksen asiakastiedot tulee käsitellä henkilötietolain mukaisessa omassa rekisterissään. Mitä mainitaan esityksen vaikutuksista, Huomauttaisimme että tietojen julkaisu osittain, osana alkuperäisestä teoksesta, tai käyttötarkoitussidonnaisesti, ei täytä avoimen tiedon määritelmää eikä yhteismitallisia taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia voi odottaa ilman kriteerit täyttävää tiedon avaamista. Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Uusittu julkisuuslaki ja uusittu tietohallintolaki edellyttää toiminnan olevan julkista ja suositusten mukaista jos ei erityisiä perusteita muuhun ole. 7 § Tietojen virheettömyys. Puollamme esitystä. 8 § Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Julkisen tiedon luovuttamista ja jakamista ei pitäisi millään tavoin rajoittaa käyttötarkoitusten mukaan. Kenen tahansa mitä tarkoitusta varten tahansa tulisi saada julkiseksi luokiteltua tietoa. Esitämme siis 8§ poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin tietojen luovuttamisesta on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain kanssa. 9 § Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten
 • Henkilötietol 19 § kuvaa suoramarkkinoinnin ja tietoyhteiskuntakaari 24 luku sähköisen suoramarkkinoinnin.
Esitämme siis 9 § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin suoramarkkinoinnista on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee säätelyn olla yhteismitallista henkilötietol 19 § ja tietoyhteiskuntakaaren kanssa. 13 a, 13 b, 13 c Tekniseen käyttöyhteyteen liittyvät kohdat
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Esitämme siis kohdat 13 a, 13 b ja 13 c § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos jostain syystä näitä kohtia halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulisi noudattaa Julkl. 16 § kohtia ja jättää avoimeksi tietojen luovuttaminen muullakin keinolla kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Emme myöskään näe miten tietoja voisi luovuttaa vailla käyttöehtojen hyväksymistä ja henkilötietolain mukaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaista suostumusta. Tästä on myös tietotuojavaltuutetun tulkinta siitä että suoramarkkinointia ei saa harrastaa ilman henkilön lupaa. Katsomme että suoramarkkinointi ei siis ole oikeutettu syy kolmannelle osapuolelle myöskään muodostaa metsänomistajista henkilörekisteriä silloin kun näiltä ei ole suostumusta. Tietosuojavaltuutetun mukaan pääsääntö on että henkilötietoja saa luovuttaa suoramarkkinointiin vain rekisteröidyn etukäteen antamalla luvalla. Suostumus viranomaisen rekisteriin ei tulisi olla suostumus joutua yksityisen organisaation rekisteriin. https://tietopyynto.fi/files/foi/1165/lausunto.646.031.12.pdf Lisäksi pyydämme huomioimaan, että jos viranomaisen tietoja luovutetaan maksua vastaan, tulee siitä mainita erikseen laissa. 13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen Tämän tulisi koskea vain Metsäkeskuksen ylläpitämien järjestelmien asiakastietoja. Metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteessa tulisi tällöin mainita henkilötietolain mukaisessa käyttötarkoituksen määrittelyn yhteydessä edelleen luovutuksesta. Esitämme, että tätä ei säädetä laissa, vaan henkilötietolain mukaisissa Metsätietokeskuksen järjestelmien rekisteriselosteissa. Esitämme siis kohdan 13 d § “Ympäristötiedon luovuttaminen” poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Korostamme, että 2003/4/EY ympäristötietodirektiivi 2 artiklan mukainen ympäristötieto on aina metsävaratietoa tai muuta julkl. 5 § mukaista tietoa ja tulisi julkaista henkilötiedoista erillisessä rekisterissä avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Jos jostain syystä osia tästä kohdasta halutaan säilyttää, pyydämme myös huomioimaan että julkl. 24 § 20) mukaan kuluttajien terveys ja ympäristön terveellisyyden suojaaminen kulkee elinkeinonharjoittajan taloudellisen vahingon edellä. 13e, 13 f Kuviomuotoisten metsävaratietojen luovuttamisesta
 • Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 6§ kuvaa omistajatietojen luovuttamisen.
 • Kuviotietojen luonne ja käsittelytapa vastaa kiinteistötietoa.
Emme näe eri syytä mainita tiedon teknisiä muotoja kuten kuvio- tai hilamuotoa laissa. Poistaisimme siis kohdat 13 e, 13 d § kuviotiedon luovuttamisesta hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jatkotoimenpide-esityksemme on että kuviotieto erotetaan metsävaratiedoista ja siirretään kiinteistörekisteriin. Maanomistajien kuviotietojen poistovaatimuksille voidaan antaa karenssiaika joka umpeutuu ennen tietoaineistojen kiinteistörekisteriin siirtoa. Jos kuitenkin jostain syystä kuvioaineistoon liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain ja lain kiinteistötietojärjestelmästä kanssa. 13 g § Puollamme esitystä  

Yleiset kommentit lakiin liittyen

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen Lisäksi haluaisimme muistuttaa liittyen 15 § “Tietojen säilyttäminen ja poistaminen”, että julkl. 31 kuvaa salassapidon lakkaamisen ja arkistol. 13 § aineistojen hävittämisen. Esitämme siis, että 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvän sääntelyn olla yhteismitallista julkl. ja arkistol. kanssa. Paikkatiedon käsittely Esitämme myös, että metsätietolaki 2 § Määritelmät 1) muutetaan viittaamaan lakiin paikkatietoinfrastruktuurista seuraavalla tavalla: “metsävaratiedolla metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia paikkaan sidottuja paikkatietoja;” Kiinteistötiedon käsittely Kiinteistöön liittyvään tietoon tai sen käyttämiseen ei enää tarvitse ottaa metsätietolaissa lainkaan kantaa. Kiinteistötietolaki säätää kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista. Esitämme, että Metsätietolaista poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi seuraavat kohdat.
 • 2 § 2) kohdasta poistetaan viittaus kiinteistötietoihin koska näistä säädetään kiinteistötietolaissa: “2) metsätiedolla metsäkeskuksessa käsiteltäviä hallintoasioita koskevia tietoja, metsävaratietoja sekä kiinteistöjä ja metsäkeskuksen asiakkaita koskevia tietoja siten kuin jäljempänä säädetään;”
 • 4 § Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus kokonaisuudessaan kohta “3) kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista;”
Henkilötietolain mukaisuus Lisäksi kannustamme harkitsemaan siirtämistä pois laista, järjestelmien rekisteriselosteisiin, 4 § asiat “Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus” hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteesta halutaan säätä lailla, tulee metsätietolaki 4 § viitata lakiin paikkatietoinfrastruktuurista sekä lakiin kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta, tai olla niiden kanssa yhteismitallinen.   Yleisesti todettakoon että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki lainsäädäntö syytä harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä. Tämä tukee suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kehittymistä vientikelpoisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.   Open Knowledge Finland ry   The post Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM appeared first on Open Knowledge Finland.

Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan

- October 31, 2016 in Featured, Open Sustainability, Project report, projects

Open Knowledge Finlandin (OKFI) vapaaehtoiset laativat kartan Keski-Suomen vanhoista metsistä. screenshot-2016-10-29-12-32-11 Torstaina 3.11. julkistettavan lajirikkauskartan toivotaan auttavan ehkäisemään metsäkiistoja. Helppolukuisen kartan avulla kuka tahansa voi käydä tutustumassa lähiympäristönsä metsien lajirikkauteen.  Kartta syntyi vapaaehtoisten biologien, paikkatietojen ammattilaisten ja koodareiden puolitoistavuotisen yhteistyön tuloksena. Moni tekijöistä on ollut osallisena metsäkonflikteissa, joissa kansalaiset ovat pysäyttäneet arvokkaiden metsien hakkuut. “Halusimme luoda työkalun, jonka avulla luonnonarvot saisi visualisoitua kartalle niin, että tieto arvokkaista metsistä ei nojaisi pelkästään siihen, missä joku on sattunut käymään”, kertoo biologi, OKFI-aktiivi ja hankkeen analyytikko Konsta Happonen. Kartta syntyi avoimen metsädatan pohjalta. Keskeisenä aineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoja. Laserkeilaus tehdään lentämällä alueen yli pienellä lennokilla, joka mallintaa kolmiulotteisesti maaston ja kasvillisuuden. Mallinnuksen jälkeen työryhmän jäsenet kiersivät katsomassa, miten hyvin kartan tiedot pitivät paikkansa. “Vanhoissa metsissä on usein paljon biomassaa, ja sama pätee kypsiin talousmetsiin. Yllätyin siitä, miten hyvin mallimme avulla pystyi ennustamaan sitä, mihin hakkuut kohdistuivat. Kun kävimme katsomassa arvokkaiksi määriteltyjä metsiä, monet niistä oli jo parturoitu mataliksi”, Happonen kertoo. Kartoittajien toiveissa on, että lajirikkauskartta auttaisi tunnistamaan paremmin uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä. “Erityisesti toivomme, että maanomistajat voisivat sovittaa sen avulla paremmin yhteen puunkäytön lisäämisen ja suojelun.” Toistaiseksi kartta näyttää vain Keski-Suomen metsät, mutta tarkoitus on lopulta kattaa koko Suomi. Olet tervetullut kuulemaan lisää lajirikkauskartan julkistustilaisuuteen Heurekan Kansalaistiedepäivään 3.11. kello 15–16. Osoite: Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa. Tapahtuma kerää yhteen kansalaistieteen asiantuntijoita ja kansalaistieteestä kiinnostuneita. Tapahtuma alkaa kello 9.30 aamiaisella. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan. Valmis lajirikkauskartta löytyy 3.11.2016 alkaen osoitteesta: www.lajirikkauskartta.fi   Lisätietoja antaa Konsta Happonen, analyytikko konsta.happonen(a)gmail.com 045 259 1889 Lilli Linkola, projektipäällikkö lilli.linkola(a)okf.fi 050 091 7196 The post Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan appeared first on Open Knowledge Finland.

Invitation to Additional Association Meeting 2016 – Kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 2016

- October 11, 2016 in Featured, Official meeting

Kutsumme kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet ylimääräisen yhdistyksen kokoukseen torstaina 27.10.2016 klo 17:00 yhdistyksen toimistolle Töölön, Helsinkiin (Caloniuksenkatu 9 d 64). Yhdistyskokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen sääntömuutoksista. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi hallitus ehdottaa, että yhdistys siirtyy yhden vuosikokouksen mallista kahden vuosittaisen yhdistyskokoksen käytäntöön, jolloin keväisin käydään läpi yhdistyksen edellisvuoden toiminta, ja syksyllä valitaan aina seuraavan vuoden hallitus ja keskustellaan toimintasuunnitelmasta. Tämän sääntömuutoksen yhteydessä myös muita yhdistyksen sääntöjä on tarkistettu. Kaikki yhdistyksen hallituksen esittämät sääntömuutokset on koottu seuraavaan dokumenttiin joka löytyy tämän linkin takaa http://okf.fi/saantomuutos. Tutustu sääntömuutos ehdotuksiin ennen yhdistyksen kokousta. Ole aktiivinen ja kirjaa erilaiset korjausehdotuksesi, sääntöjen muotoiluun liittyvät ehdotukset ja tarkennukset suoraan tähän dokumenttiin kommenttiehdotuksena.

Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 25.10.2016 on edellytys äänestysoikeuden saamiselle etäyhteyden yli.

Ilmoittautuminen etukäteen ei ole pakollinen paikan päällä osallistuville, mutta toivottavaa tarjoilun kannalta. Etäosallistumislinkki ja muut materiaalit päivitetään kokoussivuille: http://fi.okfn.org/about/decision-making/additional-association-meeting-2016/ Lämpimästi tervetuloa! Kokouksen jälkeen joudaan teetä ja hengaillaan. Open Knowledge Finlandin hallituksen puolesta, Lilli Linkola, sihteeri 0500917196 lilli.linkola@okf.fi
We welcome  all members of the association to Open Knowledge Finland’s additional association meeting on 27th October 2016 at 5pm to the Töölö Office, Helsinki (Caloniuksenkatu 9 d 64). The meeting will discuss and decide on an association rules reform. The board of Open Knowledge Finland propose to switch from the rule of having one general association meeting a year to two association meetings, spring and autumn meetings. In this system the spring meeting reviews last years operations and the autumn meeting elects a board and sets a strategy for the coming year. Other rules have been reviewed too. All proposed changes to the association rules can be reviewed here: http://okf.fi/saantomuutos (In Finnish). Please check them out before the meeting and add your own suggestions if any. Members can sign up for the meeting via the sign up form. Please note that it is necessery to pre register if you want to e-participate and wish to vote. Sign-up by 25th Oct. Materials and e-participation link will be updated on the meeting page: http://fi.okfn.org/about/decision-making/additional-association-meeting-2016/ Warm welcome! After the meeting there will be a cozy hangout in good company! On behalf of Open Knowledge Finland Lilli Linkola, secretary 0500917196 lilli.linkola@okf.fi The post Invitation to Additional Association Meeting 2016 – Kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 2016 appeared first on Open Knowledge Finland.

OSCE Days 2016: Helsinki report

- June 30, 2016 in Uncategorized

  by Chris Holtslag and Jason Selvarajan, Helsinki, Finland The Open Source Circular Economy Days 2016 in Helsinki, Finland was held on June 11th. An estimated 100 visitors and participants came to the old railyard (Veturitallit in Pasila) to enjoy a day of discovering, making and learning. The venue was an old train turntable (kaantopoyta ) which has been converted into an urban experimental urban greenhouse. The greenhouse is managed by the ngo Dodo to showcase urban farming methods and off-grid energy system. The whole system generates its own energy from solar pv, wind and a battery bank which powered all of the nearby workshops. The event was sponsored by the Tiina ja Antti Herlinin Foundation  & Open Knowledge Finland .

Workshops

Mushroom Farm in an Old Fridge

OSCE16HEL-2 Mushroom startup Helsieni open-sourced their design of a micro-mushroom farm, repurposing a used refrigerator to grow mushrooms.  osce16hel_3 With this fridge you can have a growing and fruiting room for your home-cultivated oyster mushrooms. The workshop consisted of making holes in the fridge and installing two CPU-fans, a humidifier, a lamp and a humidity / thermometer. Read a more detailed report about the workshop here.

USB Recharger / D.I.Y. Powerwall

Osce16hel_4 Instructions for making your own USB Powerbank The experts from Pixelache ‘s trashlab  showed the participants of the workshop how to dismantle a laptop battery safely and how to harvest the Lithium-Ion batteries inside. They provided the participants with instructions (above) on how to make their own USB Powerbank. Osce16hel-5 The Tesla Powerwall made the idea of  having a battery in your house to power your electrical appliances  mainstream. The only problem is, it’s expensive. The good news is:  you can make one yourself! All you need is 100 old laptop batteries. 4 out of 6 of the Lithium-Ion cores in your average  laptop battery are perfectly functional. These are the same batteries Tesla uses in it’s Powerwall and cars! The D.I.Y. Power Wall  project is about upcycling e-waste while simultaneously moving towards  renewables. The community power bank project is a collaborative effort spanning over multiple workshops so many different people are harvesting batteries and helping to make it. OSCE16HEL-6 The inside of a typical ‘broken’ laptop battery. 6 of the 8 cells still worked perfectly.

Toy Car to Rope-climbing Robot

OSCE16HEL-7 Burhan showed how to convert an old toy car and turn it into a rope climbing robot. Materials were ice cream sticks, metal wire, rubber bands and some glue. Kids were really enjoying this workshop! Check out Burhan’s Robot youtube channel.

Emulate:  Kitchen Open Design

osce16hel-8OSCE16HEL-9osce16hel-10 Potentials of open design processes for sustainable design is widely  discussed yet seldom explored. Hence, this workshop aims to explore its  potentials through emulating an open design process and sharing  environment for parts and their assemblages. Throughout the workshop,  mainly product / part longevity will be explored along with interrelated  topics of standardization, personalization, emotional durability, ease  of maintenance, repair, reuse and upgrading. Theme of the workshop is  kitchen practices that are currently shaped around small kitchen  appliances.  A generative design toolkit will be introduced to participants to quickly explore and mock-up design  ideas, producing physical outcomes. Yekta Bakırlıoglu is a student of Aalto and this workshop was part of his research at Nodus Sustainable Design Research Group.

Peeponics System in a Greenhouse

OSCE16HEL-11 1)  Pee in a jerry can 2) let it sit for several weeks to sterilize and to convert urea to ammonium 3) Mix pee with water 1:9 ratio 4) water plants that like nitrates with it. The Peeponics workshop was about setting up the pee-powered hydroponics system for the season. It began with an introduction into the chemistry of turning pee into nutrients for plants. In a nutshell pee into a container and let it sit for several weeks. During this time urea from pee turns to ammonia and then ammonium which is used by plants. A ratio of 1:9 Pee:Water is used to dilute the nutrients to a good level in a 100 L barrel. The plant bed is a simple rectangular box padded with a water proof plastic. A hole at the bottom is used to fill and drain the nutrients ‘ebb and flow style’ to the plants which are held-up with clay pellets. A hole near the top is used as an overflow valve (like in a bathtub). The pump is timed so that it almost fills the bed and then stops for one hour. Currently just on timers but the goal is to automatit with a raspberry pi.  OSCE16HEL-12 Basic Peeponics chemistry Peeponics  closes nutrient loops from plants to pee and then back to plants again. The food grown in the greenhouse are served on weekend brunches along  side dumpster dived food and therefore boosting permaculture. This workshop was given by Jaakko Lehtonen from Dodo , an environmental organization focusing on applied research on urban agriculture in Finland.

Soap from used Cooking Oils

osce16hel-13
Water + Lye + Used Cooking Oil + ‘Finnish Peat‘ for scent = Recycled DIY Soap.
osce16hel-14
Ruby from Joosoap was teaching the participants this method from Taiwan for making soap from used cooking oil. By combining water, lye and oil the chemical process of saponification occurs, during which quite some heat is generated! The mixture is liquid and can be poured into any shape, after which it needs to cool down for some weeks and harden. JooSoap is also an upcylcing project to reduce cooking oil waste while producing local soap. 

Energy Renovation at Home

osce16hel-15 Maaria from Eksergia.fi is an expert on energy-saving technologies in and around the house. She gave an interactive lecture about the possibilities people have to reduce their energy demand and increase their comfort! Eksergia.fi is an open source database of and a guide on how to conserve energy at home, especially in the Finnish climate. This workshop focused on practical ways to reduce energy consumption in the home. More info here (Finnish): http://eksergia.fi

Circuit bending

osce16heö-16 Jonne Pitkanen created fabolous soundscapes from circuit bent instruments (hacked kids toys with added circuits to make effects like distortion and reverb).

Video Broadcast

Cindy Kohtala and Lilli Linkola made a video broadcast (with some technical glitches) from OSCE Days Helsinki 2016:
A big thanks to all the volunteers, organizations & startups giving the workshops that made this event possible!

INFO

More information can be found on the official website.
Photogalleries
Facebook page for the event
Our livecast on Hangouts Air
The post OSCE Days 2016: Helsinki report appeared first on Open Knowledge Finland.

OSCE Days 2016: Helsinki report

- June 30, 2016 in Uncategorized

  by Chris Holtslag and Jason Selvarajan, Helsinki, Finland The Open Source Circular Economy Days 2016 in Helsinki, Finland was held on June 11th. An estimated 100 visitors and participants came to the old railyard (Veturitallit in Pasila) to enjoy a day of discovering, making and learning. The venue was an old train turntable (kaantopoyta ) which has been converted into an urban experimental urban greenhouse. The greenhouse is managed by the ngo Dodo to showcase urban farming methods and off-grid energy system. The whole system generates its own energy from solar pv, wind and a battery bank which powered all of the nearby workshops. The event was sponsored by the Tiina ja Antti Herlinin Foundation  & Open Knowledge Finland .

Workshops

Mushroom Farm in an Old Fridge

OSCE16HEL-2 Mushroom startup Helsieni open-sourced their design of a micro-mushroom farm, repurposing a used refrigerator to grow mushrooms.  osce16hel_3 With this fridge you can have a growing and fruiting room for your home-cultivated oyster mushrooms. The workshop consisted of making holes in the fridge and installing two CPU-fans, a humidifier, a lamp and a humidity / thermometer. Read a more detailed report about the workshop here.

USB Recharger / D.I.Y. Powerwall

Osce16hel_4 Instructions for making your own USB Powerbank The experts from Pixelache ‘s trashlab  showed the participants of the workshop how to dismantle a laptop battery safely and how to harvest the Lithium-Ion batteries inside. They provided the participants with instructions (above) on how to make their own USB Powerbank. Osce16hel-5 The Tesla Powerwall made the idea of  having a battery in your house to power your electrical appliances  mainstream. The only problem is, it’s expensive. The good news is:  you can make one yourself! All you need is 100 old laptop batteries. 4 out of 6 of the Lithium-Ion cores in your average  laptop battery are perfectly functional. These are the same batteries Tesla uses in it’s Powerwall and cars! The D.I.Y. Power Wall  project is about upcycling e-waste while simultaneously moving towards  renewables. The community power bank project is a collaborative effort spanning over multiple workshops so many different people are harvesting batteries and helping to make it. OSCE16HEL-6 The inside of a typical ‘broken’ laptop battery. 6 of the 8 cells still worked perfectly.

Toy Car to Rope-climbing Robot

OSCE16HEL-7 Burhan showed how to convert an old toy car and turn it into a rope climbing robot. Materials were ice cream sticks, metal wire, rubber bands and some glue. Kids were really enjoying this workshop! Check out Burhan’s Robot youtube channel.

Emulate:  Kitchen Open Design

osce16hel-8OSCE16HEL-9osce16hel-10 Potentials of open design processes for sustainable design is widely  discussed yet seldom explored. Hence, this workshop aims to explore its  potentials through emulating an open design process and sharing  environment for parts and their assemblages. Throughout the workshop,  mainly product / part longevity will be explored along with interrelated  topics of standardization, personalization, emotional durability, ease  of maintenance, repair, reuse and upgrading. Theme of the workshop is  kitchen practices that are currently shaped around small kitchen  appliances.  A generative design toolkit will be introduced to participants to quickly explore and mock-up design  ideas, producing physical outcomes. Yekta Bakırlıoglu is a student of Aalto and this workshop was part of his research at Nodus Sustainable Design Research Group.

Peeponics System in a Greenhouse

OSCE16HEL-11 1)  Pee in a jerry can 2) let it sit for several weeks to sterilize and to convert urea to ammonium 3) Mix pee with water 1:9 ratio 4) water plants that like nitrates with it. The Peeponics workshop was about setting up the pee-powered hydroponics system for the season. It began with an introduction into the chemistry of turning pee into nutrients for plants. In a nutshell pee into a container and let it sit for several weeks. During this time urea from pee turns to ammonia and then ammonium which is used by plants. A ratio of 1:9 Pee:Water is used to dilute the nutrients to a good level in a 100 L barrel. The plant bed is a simple rectangular box padded with a water proof plastic. A hole at the bottom is used to fill and drain the nutrients ‘ebb and flow style’ to the plants which are held-up with clay pellets. A hole near the top is used as an overflow valve (like in a bathtub). The pump is timed so that it almost fills the bed and then stops for one hour. Currently just on timers but the goal is to automatit with a raspberry pi.  OSCE16HEL-12 Basic Peeponics chemistry Peeponics  closes nutrient loops from plants to pee and then back to plants again. The food grown in the greenhouse are served on weekend brunches along  side dumpster dived food and therefore boosting permaculture. This workshop was given by Jaakko Lehtonen from Dodo , an environmental organization focusing on applied research on urban agriculture in Finland.

Soap from used Cooking Oils

osce16hel-13
Water + Lye + Used Cooking Oil + ‘Finnish Peat‘ for scent = Recycled DIY Soap.
osce16hel-14
Ruby from Joosoap was teaching the participants this method from Taiwan for making soap from used cooking oil. By combining water, lye and oil the chemical process of saponification occurs, during which quite some heat is generated! The mixture is liquid and can be poured into any shape, after which it needs to cool down for some weeks and harden. JooSoap is also an upcylcing project to reduce cooking oil waste while producing local soap. 

Energy Renovation at Home

osce16hel-15 Maaria from Eksergia.fi is an expert on energy-saving technologies in and around the house. She gave an interactive lecture about the possibilities people have to reduce their energy demand and increase their comfort! Eksergia.fi is an open source database of and a guide on how to conserve energy at home, especially in the Finnish climate. This workshop focused on practical ways to reduce energy consumption in the home. More info here (Finnish): http://eksergia.fi

Circuit bending

osce16heö-16 Jonne Pitkanen created fabolous soundscapes from circuit bent instruments (hacked kids toys with added circuits to make effects like distortion and reverb).

Video Broadcast

Cindy Kohtala and Lilli Linkola made a video broadcast (with some technical glitches) from OSCE Days Helsinki 2016:
A big thanks to all the volunteers, organizations & startups giving the workshops that made this event possible!

INFO

More information can be found on the official website.
Photogalleries
Facebook page for the event
Our livecast on Hangouts Air
The post OSCE Days 2016: Helsinki report appeared first on Open Knowledge Finland.

Annual Meeting 2016

- May 16, 2016 in Uncategorized

Warm welcome to the general meeting of the association on Monday 30th May at 17:30. The meeting will be held at the Töölö office (address: Caloniuksenkatu 9 d 64, Helsinki). After the meeting there will be a get together with new and old members of the association. It is possible to participate the general meeting online. Anybody is welcome to the meeting to participate the discussion and listen to the decisions. Only the members of the association are eligible to vote at the general meeting. We will use an electronic voting system and it is important that all members that wish to use their voting right will register to the meeting no later than 29th May. Please register here: http://okf.fi/vuosikokous-2016-ilmo Agenda for the general meeting is the following: Reviewing the financial statement for the year 2015, electing a board for the next period 2016-2017 and discussion over the action plan and budget for the coming year. We welcome all members to the meeting and we warmly encourage people to get involved in the association as a board member or part of the core team. Please indicate your interest on the positions of trust through this form: http://okf.fi/vuosikokous-2016-hallitus. The meeting agenda and other material are listed in the meeting page: http://fi.okfn.org/about/decision-making/invitation-to-annual-meeting-2016/ The post Annual Meeting 2016 appeared first on Open Knowledge Finland.

Annual Meeting 2016

- May 16, 2016 in Uncategorized

Warm welcome to the general meeting of the association on Monday 30th May at 17:30. The meeting will be held at the Töölö office (address: Caloniuksenkatu 9 d 64, Helsinki). After the meeting there will be a get together with new and old members of the association. It is possible to participate the general meeting online. Anybody is welcome to the meeting to participate the discussion and listen to the decisions. Only the members of the association are eligible to vote at the general meeting. We will use an electronic voting system and it is important that all members that wish to use their voting right will register to the meeting no later than 29th May. Please register here: http://okf.fi/vuosikokous-2016-ilmo Agenda for the general meeting is the following: Reviewing the financial statement for the year 2015, electing a board for the next period 2016-2017 and discussion over the action plan and budget for the coming year. We welcome all members to the meeting and we warmly encourage people to get involved in the association as a board member or part of the core team. Please indicate your interest on the positions of trust through this form: http://okf.fi/vuosikokous-2016-hallitus. The meeting agenda and other material are listed in the meeting page: http://fi.okfn.org/about/decision-making/invitation-to-annual-meeting-2016/ The post Annual Meeting 2016 appeared first on Open Knowledge Finland.

Vuosikokous 30.5.2016

- May 16, 2016 in Featured

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina 30.5. klo 17.30. Kokous pidetään yhdistyksen Töölön toimistossa Caloniuksenkatu 9 d 64, Helsinki. Vuosikokouksen jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisella uusien ja vanhojen illalla. Itse vuosikoukseen voi osallistua myös etänä. Open Knowledge Finland ry on avoimen tiedon -verkoston toiminnan tukemiseksi perustettu riippumaton yhdistys. Yhdistys vastaa verkoston toimintaan liittyvistä hallinnollisista ja taloudellisista asioista. Kokouksessa yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja, mutta kokoukseen ovat tervetulleita keskustelemaan kaikki Open Knowledge Finland ry:sta kiinnostuneet. Jotta voit käyttää äänioikeuttasi tulee vuosikokoukseen ilmoittautua 29.5 mennessä tällä lomakkeella http://okf.fi/vuosikokous-2016-ilmo. Vuosikokouksessa käydään läpi yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus, keskustellaan toimintasuunnitelmasta ja budjetista sekä valitaan yhdistykselle hallitus. Lisäksi vuosikokouksessa käydään läpi jäsenkyselyn 2016 tulokset. Verkoston tukena toimivan yhdistyksen tyoskentelyyn osallistuminen on tapa tukea verkoston toimintaa. Nykyinen hallitus toivottaa lämpimästi tervetulleiksi myös kaikki hallitustyoskentelystä jatkossa kiinnostuneet. Hallitukseen kaivataan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolista vahvistusta. Ilmoita kiinnostuksesi oheisella lomakkeella http://okf.fi/vuosikokous-2016-hallitus. Vuosikokouksen materiaalit löydät vuosikokouksen sivuilta (päivittyy): http://fi.okfn.org/about/decision-making/invitation-to-annual-meeting-2016/ The post Vuosikokous 30.5.2016 appeared first on Open Knowledge Finland.

Vuosikokous 30.5.2016

- May 16, 2016 in Featured

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina 30.5. klo 17.30. Kokous pidetään yhdistyksen Töölön toimistossa Caloniuksenkatu 9 d 64, Helsinki. Vuosikokouksen jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisella uusien ja vanhojen illalla. Itse vuosikoukseen voi osallistua myös etänä. Open Knowledge Finland ry on avoimen tiedon -verkoston toiminnan tukemiseksi perustettu riippumaton yhdistys. Yhdistys vastaa verkoston toimintaan liittyvistä hallinnollisista ja taloudellisista asioista. Kokouksessa yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja, mutta kokoukseen ovat tervetulleita keskustelemaan kaikki Open Knowledge Finland ry:sta kiinnostuneet. Jotta voit käyttää äänioikeuttasi tulee vuosikokoukseen ilmoittautua 29.5 mennessä tällä lomakkeella http://okf.fi/vuosikokous-2016-ilmo. Vuosikokouksessa käydään läpi yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus, keskustellaan toimintasuunnitelmasta ja budjetista sekä valitaan yhdistykselle hallitus. Lisäksi vuosikokouksessa käydään läpi jäsenkyselyn 2016 tulokset. Verkoston tukena toimivan yhdistyksen tyoskentelyyn osallistuminen on tapa tukea verkoston toimintaa. Nykyinen hallitus toivottaa lämpimästi tervetulleiksi myös kaikki hallitustyoskentelystä jatkossa kiinnostuneet. Hallitukseen kaivataan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolista vahvistusta. Ilmoita kiinnostuksesi oheisella lomakkeella http://okf.fi/vuosikokous-2016-hallitus. Vuosikokouksen materiaalit löydät vuosikokouksen sivuilta (päivittyy): http://fi.okfn.org/about/decision-making/invitation-to-annual-meeting-2016/ The post Vuosikokous 30.5.2016 appeared first on Open Knowledge Finland.