You are browsing the archive for Toni Mickiewicz.

Följ pengarna i svensk upphandling!

- February 18, 2021 in inköpsdata, lansering, OpenUp, upphandling, Workshop

Vi lanserar en workshop-serie för journalister! I mars och april kommer vi organisera flera workshops speciellt för journalister som vill lära sig mer om hur man kan gräva i offentliga förvaltningars inköpsdata. Under de workshops kommer Malin Crona, datajournalist och expert, förklara hur man kan begära och använda inköpsdata i sin utredning. Sedan kommer vår datavetare Ana Bulas Cruz visa hur man kan använda vår portal för att lätt utforska och visualisera data från de organisationer som har redan publicerat det. Slutmålet är att lära sig hur man kan komma åt data och bygga stories och narrativ med dem.

Workshop 1 Välj mellan 10 mars klockan 16 – 18 eller den 17 mars 8.30 – 10.30

På agendan bl.a.:
  • hitta narrativ i leverantörsreskontra
  • rätt sökvägar, effektivare arbetssätt, bättre information
  • utmaningar vid datasökning – hur överkommer du hindren?
  • erfarenhetsutbyte och möjlighet att ge input om hur portalen kan vidareutvecklas

Workshop 2: 24 mars klockan 8.30-10.30 eller 31 mars mellan 16-18

Fokus blir på framtida möjligheter inom datavisualisering och användning, samt hur vi kan underlätta datasökning och ett effektivt och automatiserat informationsflöde från myndigheter och kommuner. Tjänstepersoner kommer även delta i diskussionerna. Vill du delta? För anmälan eller frågor, vänligen kontakta tonimickiewicz@gmail.com

OpenUp och CivicTech möter GovTech på GovTechDay

- December 1, 2020 in OpenUp

CIVIC TECH MÖTER GOVTECH
1 december kl 13:30-14:20 / OnlineCIVIC TECH SWEDEN VISAR EN RAD EXEMPEL PÅ PROJEKT OCH DIGITALA VERKTYG FÖR DEMOKRATI, DELAKTIGHET OCH TRANSPARENS UNDER DENNA SESSION SOM ÄR EN FRISTÅENDE DEL AV GOVTECH DAY 2020.

Open Up! – Öppen upphandling – Pierre Mesure Offentlig upphandling står för 700 miljarder kr, en sjättedel av Sveriges BNP och är en del av allas liv, genom välfärden eller offentliga infrastrukturer och tjänster. Dock finns det väldigt lite transparens över processen och även offentliga aktörer själva har ofta dålig koll på vad de köper och hur. Projektet Open Up! syftar till att skapa en gemenskap mellan offentliga aktörer som vill publicera öppna data om upphandlingskedjan och användare (journalister, företag, forskare, medborgare) som vill återanvända data för att skapa innovativa tjänster eller granska institutioner. De utvecklar också resurser för att stödja en sådan gemenskap, bl.a. en portal för att visualisera och leka med data och en guide för att publicera. Länk: https://www.govtechday.se/

Vi presenterar en publiceringsguide!

- October 19, 2020 in OpenUp

Nu har vi publicerat en guide för att hjälpa myndigheter, kommuner och regioner att publicera upphandlingsdata, bl.a. leverantörsreskontra. Hör av dig om du saknar ett svar, guiden är fortfarande ett pågående arbete och vi skulle gärna vilja komplettera den med din hjälp!Du kan ladda ner guiden här (1.1)!

Läs mer om eventet där vi presenterade guiden nere. Öppna upphandlingsdata kan motverka korruption och bluffakturor Att öppna upp och tillgängliggöra datan från kommuners inköp kan minska risken att drabbas av bluffakturor och utbredd korruption. När allt blir transparent kan informationen från inköpen granskas av medborgare såväl som leverantörer och journalister. Under innovationsveckan arrangerade Open Knowledge Sweden och myndigheten för digital förvaltning DIGG seminariet Innovation inom upphandlingar. Där presenterade representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) tjänsten granskaupphandlingar.fi som tillhandahåller öppen data om statens och kommunernas inköp. – Bland finska politiker fanns bred enighet kring öppnandet av inköpsdatan och flera privata företag har uttryckt positiv respons för möjligheten att studera sina konkurrenter, beskrev Juho Pursimo från Hansel. Projektet Open Up som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG syftar till att leda utvecklingen i Sverige åt ett liknande håll som Finland. – Det är inspirerande att se hur andra länder arbetar! Kan vi införa det här i Sverige? I Sverige finns ingen centraliserad inköpsavdelning på statlig nivå som det gör i Finland i Hansel. Det kräver därför en samverkan hos myndigheter och offentliga aktörer, beskrev Kristine Ulander som jobbar med digital utveckling på DIGG. Det finns dock redan möjlighet för enskilda myndigheter och kommuner att öppna upp upphandlingsdatan, något som Örebro, Umeå, Göteborg och Lidingö kommuner redan gjort och andra förbereder att göra. Projektet Open Up erbjuder vägledning för att stödja offentliga aktörer som vill göra detta. – Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare i NSÖD-projektet. Projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) är en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet ska få ökad spridning och kunna skalas upp. I en studie genomförd i projektet påvisas även vilka kostnadsbesparingar som öppna data har lett till i några kommuner. Fredagen den 23 oktober kl 13:00-13:45 arrangerar Open Knowledge det kostnadsfria webinaret Hur undviker vi korruption och bluffakturor? tillsammans med företaget MetaSolutions. Fokus kommer vara på hur kommuner genom att öppna upp och tillgängliggöra datan kan skapa bättre konkurrens på rättvisa villkor, undvika korruption, spara tid och effektivisera arbetet. Välkommen att delta! Mer information: RISEs presentation Granskaupphandlingar.fi DIGGs presentation OpenUps Presentation

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

- May 15, 2020 in OpenUp

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige

1 minute read

Ett projekt för att underlätta publicering och och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling lanseras av Open Knowledge Sweden och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Detta är troligen det första projektet i Sverige som spårar och visualiserar upphandlingsmönster med aktiv medverkan av både representanter från den offentliga sektorn och datanvändare från offentlig, privat och ideell sektor. Projektet “Open Up!” – som finansieras genom VINNOVA:s (Sveriges innovationsmyndighet) första Civic Tech-utlysning någonsin – kommer att utveckla en plattform (baserad på öppen källkod) för att göra upphandlingsdata mer tillgängligtoch transparent. Genom en dashboard kommer den visualisera upphandlingsmönster och innehålla funktioner för användarvänlig analys av data. Samtidigt kommer datan publiceras automatiskt (genom API) på Sveriges officiella dataportal. Plattformen kommer att göra det enkelt för offentliga institutioner att öppna sina upphandlingsdata och underlätta vidare användning av dessa data. “DIGG kommer att vara aktivt involverad i projektet genom att öppna upp sina egna upphandlingsdata (“leverantörsreskontra”), genom att dela kunskap om upphandlingsprocessen i den offentliga sektorn och genom att förhoppningsvis bli en drivkraft för förändring för andra offentliga institutioner”, säger Kristine Ulander, strateg på DIGG. Den internationellt kända School of Data-modellen kommer att användas för att involvera intressenter (journalister, företag, tjänstemän) i plattformsutvecklingen och för att coacha dem i sökning och visualiseringen av data. För detta ändamål samarbetar vi med den svenska Föreningen grävande journalister (FGJ), Open Contracting Partnership, som driver ideellt arbete i över 50 länder för att tillgängliggöra information om upphandling för allmänheten, och Transparency International Ukraine som står bakom det hyllade projektet ProZorro – det mest effektiva exemplet på öppna upphandlingsdata internationellt. Det 15-månader långa projektet kommer att hålla regelbundna workshops för intressenter och fullborda en plattformsprototyp fram till juni 2021. Utifrån en bedömning av de data som publicerats på plattformen och genom feedback från intressenter kommer projektet att ta fram riktlinjer och rekommendationer för hur publiceringen av data om offentlig upphandling kan förbättras i Sverige. Med detta projekt hoppas vi kunna främja användningen och användbarheten av offentliga uppgifter samt katalysera nya initiativ i olika sektorer i Sverige, med målet att skapa nya informationsflöden kring upphandlingsdata mellan tjänstemän, företag och olika medborgarintressen.. Kontakta oss gärna om du vill vara med på vårt initiativ! Kontakt: Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com Tel. +46 760 073 321 Open Knowledge Sweden website: http://openknowledge.online/

Updated:

New project to open up public procurement in Sweden

- May 15, 2020 in OpenUp

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

Open Up! – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG. The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data. The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors. Please get in touch if you would like to join our initiative! Contact: Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com Tel. +46 760 073 321 Open Knowledge Sweden website: http://openknowledge.online/

Updated:

OpenUp – New project to open up public procurement in Sweden

- May 2, 2020 in OpenUp

 

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

The Open Procurement project – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG.

The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data.

The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors.

Feel free to get in touch if you would like to join our initiative!

Contact:

Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com

Project website: https://openup.open-knowledge.se/

Tel. +46 760 073 321

OpenUp – New project to open up public procurement in Sweden

- May 2, 2020 in OpenUp

 

A project to support release and reuse of public procurement data is being launched by Open Knowledge Sweden and the Swedish Agency for Digital Government (DIGG), probably the first project in Sweden to trace and visualise public procurement patterns with the involvement of both data suppliers and data users.

The Open Procurement project – funded through VINNOVA’s (Sweden’s innovation agency) first ever Civic Tech call – will develop an open source platform to make procurement easier, more transparent and efficient. It will contain a dashboard that visualises public procurement patterns and features that allow user-friendly analysis of the data, while the data will be published automatically (by API) on Sweden’s open data portal. The platform will make it easy for public institutions to open up their procurement data and facilitate the reuse of data . “DIGG will be actively involved in the project by opening up its own procurement data (‘accounts payable’), by sharing knowledge about the procurement process in the public sector, and by hopefully becoming a driver for change for other public institutions”, says Kristine Ulander, Digital Strategist at DIGG.

The internationally renowned School of Data-model will be used to involve stakeholders (journalists, companies, civil servants) in the platform development and to coach them in harvesting and visualising data. For this purpose, we are partnering with the Swedish Association of Investigative Journalism (FGJ), the Open Contracting Partnership, which is a not-for-profit working in over 50 countries to transform procurement for the public good, and Transparency International Ukraine, the creator of the acclaimed project ProZorro, which is the most impactful example of opening procurement data.

The 15-month project will hold regular stakeholder workshops and finalise a platform prototype by June 2021. Based on an assessment of the data published on the platform and on feedback from stakeholders, the project will produce guidelines and recommendations on how to improve the release of public procurement data in Sweden. The project will host a discussion around procurement data needs in June 2020. With this project we, together with our partners CivicTech Sweden and DIGG, hope to further the use and utility of public sector data, and to catalyze new initiatives across sectors in Sweden, with the aim of generating fresh information flows around procurement data between public officials and civic actors.

Feel free to get in touch if you would like to join our initiative!

Contact:

Toni Mickiewicz, co-chair of Open Knowledge Sweden: tonimickiewicz@gmail.com

Project website: https://openup.open-knowledge.se/

Tel. +46 760 073 321