You are browsing the archive for Jorge Zapico.

Resultat från ICT4S Green Hackathon 2014!

- September 24, 2014 in CESC, COOP, Cosecha, Eat Exchange, Green Hackathon, hackathon, Hållbarhet, KTH, Last Minute Food, Open Sustainability, stockholm, Stockholm Resilience Center, Sustainability, Urban Fruit Initiative

Green Hackathon är en serie av events som bjuder in utvecklare, forskare, formgivare, studenter och andra intresserade människor för att jobba intensivt med att skapa hållbarhetsrelaterade prototyper och applikationer. Efter den första Green Hackathon som organiserades på KTH i 2011, det har varit events i bland annat London, Berlin, Athens,Fukushima, och även i samband med OKFest i Helsinki 2012. Den 23: augusti arrangerades en Green Hackathon med fokus i hållbar mat, ordnad av Centre for Sustainable Communications i  KTH i samarbete med COOP, med stöd av OKFN Sverige och Open Sustainability working group. Green Hackathon arrangerades i R1, den nedmonterade underjordiska kärnreaktorhallen under KTH Campus i Stockholm. 14884688968_112d5cc4b0_k Green Hackathon började med en presentation av idén om hackathon och en kort bakgrund om de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsproduktion står inför. Utgångspunkten för evenemanget var att produktion och konsumtion av livsmedel har blivit en viktig drivkraft bakom miljöförstöring, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och försämring av mark och sötvatten. Jordbruket måste omvandlas för att vara hållbar och måste leverera tillräckliga mängder mat för den växande befolkningen (både genom ökad effektivitet och kostförändringar) och även minska utsläppen av växthusgaser; motverka förlusten av biologisk mångfald; minska vattenförbrukningen och fasa ut föroreningen från jordbrukskemikalier. Deltagarna i detta hackathon var en blandning av forskare, designers, programmerare, problemägare och innovatörer. Presentationen följdes av en kort tid för teambuilding och tid för nätverkande med “speed dating” för att få deltagarna att lära känna varandra och deras respektive expertområde och att generera idéer. Efter några idéer utkristalliserades i grupper, började hackathonet och grupperna hade cirka sju timmar att bygga sina koncept och prototyper. 14884640070_2714428b33_k Det var fem projekt som blev färdiga under hackathon. Juryn som avgjorde vinnarna bestod av: Green Hackathon hade två vinnare som undersökte på hur man kan minska mängden matavfall: Eat Exchange photo-31 Eat Exchange är en mobil applikation, som låter lokalsamhället att dela mat som skulle ha gått till spillo. Ansökan skulle göra det möjligt för individer att marknadsföra mat som de inte skulle kunna konsumera i tid. Då tillgången på reservmat skulle samlas in av medlemmarna i samhället som annars skulle behöva köpa den skulle detta minska matsvinnet. Gjord av: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela. Last Minute Food photo-2 En prototyp-applikation som föreslår att samla in information från COOPs butiker om den mat som är på väg att löpa ut och tillåter användare att utforska recept baserade på dessa råvaror för att underlätta köpet. Av: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang.Resten av hacken var: Urban Fruit Initiative App: photo-1 Ett webbgränssnitt för Urban Fruit Enitiative, ett befintligt projekt som ansluter villaägare med äppelträd med plockare och producenter av äppeljuice. Prototypen ger ett enklare sätt att registrera och förmedla kopplingen mellan de två grupperna. Gjord av: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin. Cosecha: photo-4 Ett planeringsverktyg för att beräkna den mängd olika grödor som kan växa på ett visst område anslutet till avkastning och intäkter. Gjord av: Jorge Zapico. Säsongbetonad Grön Rekommenderare Screen-Shot-2014-08-24-at-17.25.39 En webbprototypapplikation som försöker ta itu med klyftorna i konsumentmedvetenhet genom att rekommendera recept baserade på säsongen. Gjord av: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay. För mer information kolla http://greenhackathon.com skicka ett mail till stockholm@greenhackathon.com
Du kan även följa Green Hackathon på Twitter @greenhackthon samt Open Knowledge Sverige på Twitter, Quitter eller Diaspora. Denna text är en översättning & remix av texten i ICT4s.greenhackathon.com. This text is available in English at sustainability.okfn.org  

Sustainable food Green Hackathon

- September 1, 2014 in Events, Featured

14884688968_112d5cc4b0_kAugust 23rd we organized a Green Hackathon in Stockholm, back at the reactor hall where the first Green Hackathon was hosted. The focus of the hackathon was sustainable food. We invited developers, researchers, designers, retailers, food producers, to get together and prototype solutions for a more sustainable food system. This time the event was organized as a preconference activity to ICT4S, an international conference on the use of ICT for sustainability, and it was organized by the Centre for Sustainable Communications at KTH, as part of the project From Data to Sustainable Practices, in collaboration with COOP Sverige and supported by OKFN Sweden & Open Sustainability WG. Me and Jack Townsend from the sustainability working group participated. The starting point of the event was that food production and consumption have become a major driver behind environmental degradation, such as climate change, biodiversity loss and degradation of land and freshwater. Agriculture must be transformed to be sustainable and must deliver sufficient amounts of food for the growing population (both through increased efficiency and dietary changes) and also cut greenhouse gas emissions; counteract biodiversity loss; reduce water use and phase out pollution from agricultural chemicals. 14884640070_2714428b33_kThe participants of the hackathon were a mix of researchers, designers, programmer, problem owners and innovators. The keynote was followed by a time for team building and networking time, with “speed dating” to get the participants to know each other and their respective field of expertise and to generate ideas. After some ideas crystallised into groups, the hackathon started and the groups had around seven hours to build their concepts and prototypes. The Green Hackathon was located at R1, the dismantled underground nuclear reactor hall under KTH campus in Stockholm.   15068281741_91c5ed4657_kMore in Flickr The Green Hackathon had two winners looking at how to reduce the amount of food waste:

Eat Exchange

photo 3 Eat Exchange is a mobile application, which allows local community to share food that would have been wasted. The application would enable individuals to advertise the food that they wouldn’t be able to consume. Then the supply of spare food would be collected by the members of the community who would otherwise need to buy it. Made by: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela. More info.

Last Minute Food

photo 2 A prototype application that proposes gathering information from COOP supermarkets about the food that is about to expire and allow the users to explore recipes based on those ingredients and to facilitate the purchase. By: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang. The rest of the hacks were:

Urban Fruit Initiative App

photo 1 A web interface for urban fruit initiative, an existing project which connects homeowners with apple trees with pickers and produces apple juice. The prototype provide an easier way to register and broker the connection between the two groups. Made by: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin. More info.

Cosecha:

photo 4 A planning tool to calculate the amount of different crops to grow in a given field connected to yield and revenue. Made by: Jorge Zapico. More info.

Seasonal Green Recommender

Screen Shot 2014-08-24 at 17.25.39 A web prototype application which try to tackle the the gap in consumer awereness by recommending recipes based on seasonality. Made by: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay. More info.  

Sustainable food Green Hackathon

- September 1, 2014 in Events, Featured

14884688968_112d5cc4b0_kAugust 23rd we organized a Green Hackathon in Stockholm, back at the reactor hall where the first Green Hackathon was hosted. The focus of the hackathon was sustainable food. We invited developers, researchers, designers, retailers, food producers, to get together and prototype solutions for a more sustainable food system. This time the event was organized as a preconference activity to ICT4S, an international conference on the use of ICT for sustainability, and it was organized by the Centre for Sustainable Communications at KTH, as part of the project From Data to Sustainable Practices, in collaboration with COOP Sverige and supported by OKFN Sweden & Open Sustainability WG. Me and Jack Townsend from the sustainability working group participated. The starting point of the event was that food production and consumption have become a major driver behind environmental degradation, such as climate change, biodiversity loss and degradation of land and freshwater. Agriculture must be transformed to be sustainable and must deliver sufficient amounts of food for the growing population (both through increased efficiency and dietary changes) and also cut greenhouse gas emissions; counteract biodiversity loss; reduce water use and phase out pollution from agricultural chemicals. 14884640070_2714428b33_kThe participants of the hackathon were a mix of researchers, designers, programmer, problem owners and innovators. The keynote was followed by a time for team building and networking time, with “speed dating” to get the participants to know each other and their respective field of expertise and to generate ideas. After some ideas crystallised into groups, the hackathon started and the groups had around seven hours to build their concepts and prototypes. The Green Hackathon was located at R1, the dismantled underground nuclear reactor hall under KTH campus in Stockholm.   15068281741_91c5ed4657_kMore in Flickr The Green Hackathon had two winners looking at how to reduce the amount of food waste:

Eat Exchange

photo 3 Eat Exchange is a mobile application, which allows local community to share food that would have been wasted. The application would enable individuals to advertise the food that they wouldn’t be able to consume. Then the supply of spare food would be collected by the members of the community who would otherwise need to buy it. Made by: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela. More info.

Last Minute Food

photo 2 A prototype application that proposes gathering information from COOP supermarkets about the food that is about to expire and allow the users to explore recipes based on those ingredients and to facilitate the purchase. By: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang. The rest of the hacks were:

Urban Fruit Initiative App

photo 1 A web interface for urban fruit initiative, an existing project which connects homeowners with apple trees with pickers and produces apple juice. The prototype provide an easier way to register and broker the connection between the two groups. Made by: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin. More info.

Cosecha:

photo 4 A planning tool to calculate the amount of different crops to grow in a given field connected to yield and revenue. Made by: Jorge Zapico. More info.

Seasonal Green Recommender

Screen Shot 2014-08-24 at 17.25.39 A web prototype application which try to tackle the the gap in consumer awereness by recommending recipes based on seasonality. Made by: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay. More info.  

Sustainable food Green Hackathon

- September 1, 2014 in Events, Featured

14884688968_112d5cc4b0_kAugust 23rd we organized a Green Hackathon in Stockholm, back at the reactor hall where the first Green Hackathon was hosted. The focus of the hackathon was sustainable food. We invited developers, researchers, designers, retailers, food producers, to get together and prototype solutions for a more sustainable food system. This time the event was organized as a preconference activity to ICT4S, an international conference on the use of ICT for sustainability, and it was organized by the Centre for Sustainable Communications at KTH, as part of the project From Data to Sustainable Practices, in collaboration with COOP Sverige and supported by OKFN Sweden & Open Sustainability WG. Me and Jack Townsend from the sustainability working group participated.

The starting point of the event was that food production and consumption have become a major driver behind environmental degradation, such as climate change, biodiversity loss and degradation of land and freshwater. Agriculture must be transformed to be sustainable and must deliver sufficient amounts of food for the growing population (both through increased efficiency and dietary changes) and also cut greenhouse gas emissions; counteract biodiversity loss; reduce water use and phase out pollution from agricultural chemicals.

14884640070_2714428b33_kThe participants of the hackathon were a mix of researchers, designers, programmer, problem owners and innovators. The keynote was followed by a time for team building and networking time, with “speed dating” to get the participants to know each other and their respective field of expertise and to generate ideas. After some ideas crystallised into groups, the hackathon started and the groups had around seven hours to build their concepts and prototypes.

The Green Hackathon was located at R1, the dismantled underground nuclear reactor hall under KTH campus in Stockholm.

 

15068281741_91c5ed4657_kMore in Flickr

The Green Hackathon had two winners looking at how to reduce the amount of food waste:

Eat Exchange

photo 3

Eat Exchange is a mobile application, which allows local community to share food that would have been wasted. The application would enable individuals to advertise the food that they wouldn’t be able to consume. Then the supply of spare food would be collected by the members of the community who would otherwise need to buy it.

Made by: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela. More info.

Last Minute Food

photo 2

A prototype application that proposes gathering information from COOP supermarkets about the food that is about to expire and allow the users to explore recipes based on those ingredients and to facilitate the purchase.

By: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang.

The rest of the hacks were:

Urban Fruit Initiative App

photo 1

A web interface for urban fruit initiative, an existing project which connects homeowners with apple trees with pickers and produces apple juice. The prototype provide an easier way to register and broker the connection between the two groups.

Made by: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin. More info.

Cosecha:

photo 4

A planning tool to calculate the amount of different crops to grow in a given field connected to yield and revenue.

Made by: Jorge Zapico. More info.

Seasonal Green Recommender

Screen Shot 2014-08-24 at 17.25.39

A web prototype application which try to tackle the the gap in consumer awereness by recommending recipes based on seasonality.

Made by: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay. More info.