You are browsing the archive for Analysis.

Samarbete är vägen framåt inom det öppna datafältet 

- December 14, 2021 in Analysis, Norden project, Open Data, OpenUp, project

Vi har publicerat fallstudier om öppna data i Sverige, genomförd som en del av projektet Open data for civic participation finansierat av Nordiska ministerrådets program för NGO-samarbete i Östersjöregionen. Fallstudien analyserar läget för öppna data i Sverige och tittar på tre fall av dataaktivism: 
  1. Trafiklab – en öppen plattform för innovation inom svensk kollektivtrafik.
  2. Skjutsgruppen– en ideell och deltagardriven samåkningsrörelse. 
  3. OpenUp!-projektet för att stödja publicering av upphandlingsdata som Open Knowledge Sweden genomförde 2020-2021.
Den största lärdomen från denna studie är att det öppna datafältet kan växa på ett hållbart sätt om alla samarbetar: den offentliga och privata sektorn, såväl som det civila samhället. Nu, med tanke på nästa års allmänna val och den kommande utvecklingen av nästa Open Government Partnership-plan (som också kommer 2022) är ett bra tillfälle att intensifiera arbetet med öppna data för allmänhetens bästa. Länken till rapporten finns nedan och ni är välkomna att kontakta alina@okfn.se med frågor eller ideer. Open Data for Civic Participation Case study: Sweden: https://docs.google.com/document/d/14w4U1W6O47McsMlifszqIGreYMPdB35M/edit?usp=sharing&ouid=102210550528524961663&rtpof=true&sd=true Målet med projektet Open data for civic participation var att utbyta kunskap och erfarenheter mellan icke-statliga organisationer i Sverige, Lettland och Vitryssland om användningen av öppna data för medborgardeltagande och bidra till att göra medborgaraktivism effektivare.

Our brief about Open Data priorities in Sweden has just been published

- December 6, 2021 in Analysis, Norden project, OKFN Sweden, Open Data, Sweden

The final version of the brief that was initially drafted in October 2021 i out. Special thanks to Jonathan Crusoe, Daniel Dersén, Sumbat Daniel Sarkis, Per Hagström for  valuable contributions! The aim of the brief, and of the interviews that lead up to it, was to carry out awareness-raising and to engage stakeholders in discussions about the state of open data and the possible actions towards further data openness in Sweden. This awareness raising activity was based on case study findings conducted earlier this year and included interviews with different types of stakeholders engaged in open data topics (i.e. academics, public officials, journalists, and active users/practitioners of open data). It resulted in this brief and in an Open Letter to public officials and policy makers with recommendations about the way forward in the field of open data in Sweden. The brief was drafted in the framework of the project “Open data for civic participation”, run by Open Knowledge Sweden together with the NGO “My Voice” in Latvia and with Belarusian partners. This project is implemented with the support of the Nordic Council of Ministers’ funding programme for NGO co-operation in the Baltic Sea Region. The goal of the project is to exchange knowledge and experiences between the NGOs in Sweden, Latvia and Belarus about the availability and the use of the open data for civic participation, and ultimately to make civic activism more informed and effective.

Amazon, Google, IBM m.fl. skapar plattform för öppna data

- August 11, 2015 in Amazon, Analysis, Barack Obama, europa, Google, IBM, NOAA, Open Cloud Consortium, Open Data, öppna data, SMHI, USA

President Barack Obama utfärdade i maj 2013 den exekutiva ordern om att offentlig information ska ha “the default state of new and modernized Government information resources shall be open and machine readable”. Sedan dess har federala myndigheter behövt följa en öppna data policy och publicera sin information i ett öppet, tillgängligt format. I den exekutiva ordern sattes tre tydliga mål upp, vilka alla innefattade en tidsram för genomförande. Detta är ett i leden av de policies för att främja vidareutnyttjande av offentlig information som har genomförts under Obama-administrationen. I våras följdes detta upp med ett initiativ som Europeiska makthavare borde inspireras av. För det räcker inte enbart med att myndigheter gör sin data tillgänglig. Data får sitt verkliga värde först när den används och då krävs det ofta stora och dyra datainfrastrukturer som kan hantera snabb och kontinuerlig överföring av stora mänger data. I många fall är det på denna punkt som statliga myndigheter faller, både i USA såväl som i Europa. Men det finns aktörer inom den privata sfären som har satsat stora summor på just denna typ av infrastruktur. Det är även där fördelen ligger med det nya samarbetet mellan U.S. Department of Commerce och Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft Corp., samt the Open Cloud Consortium. Denna så kallade data-allians kommer att arbeta med att göra the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, motsvarigheten till svenska SMHI) data tillgänglig via molntjänster för användning.

Källa: Arduinoesmall vid Wikipedia, CC-BY 3.0

Initiativet går ut på att de privata företagen står för infrastrukturen och de statliga myndigheterna för datan. NOAA producerar 20 terabyte data varje dag och kommer från flera olika insamlingsmetoder. Idag är dock bara en liten del tillgänglig för allmänheten att använda. NOAA gjorde därför en förfrågan bland privata aktörer förra året, och bad om förslag på hur de kunde göra mer data tillgänglig. Detta ledde till det nya samarbetet som lanserades i april i år. Google, IBM, Amazon m.fl. kommer att erbjuda infrastrukturen till den statliga myndigheten, utan kostnad. I utbyte tillåts de ta betalt för användning av data under den tid den efterfrågas av användaren, vilket kan vara medborgare så väl som företag. Ett krav är dock att alla aktörer erbjuds data på samma villkor, och att inga speciella arrangemang görs för exempelvis större data-användare. På så vis undslipper staten de enorma kostnader som ny infrastruktur innebär. Samtidigt skapas nya plattformar för vidareutnyttjande hos välkända aktörer som många privata användare redan känner till vilket borde underlätta att metoden får fäste. En prototyp väntas lanseras hosten 2015. Detta leder oss naturligtvis till frågan om ett liknande samarbete skulle gå att åstadkomma i Europa. Vi har inget eget Amazon, Google eller IBM. En möjlighet skulle givetvis vara att de Europeiska makthavarna med ansvar för vidareutnyttjande av offentlig information gör en liknande förfrågan. Men Europeiska Kommissionens anti-konkurrens utredning mot Google om prisjämförelsetjänsten samt det formella granskningsförfarande om Android om öppnades i april i år, för inte precis med sig en förbättrad relation till företaget. Och det bör noteras att den amerikanska staten överlag har en närmare relation till de stora företagen, jämfört med Europa. Ett initiativ av denna storlek har bäst förutsättningar att lyckas på Europeisk nivå, då ett mervärde finns i att samla information från olika medlemsstaters myndigheter. Förslagsvis skulle myndigheter likt NOAA med ansvar för datainsamling inom väder- och klimatområdet vara föremål för en första omgång. Lyckas det amerikanska initiativet lär andra myndigheter haka på. För att inte förlora alltmer fotfäste i konkurrensen på området för öppna data med USA, borde Kommissionen utreda förutsättningarna för att ett Europeiskt datasamarbete ska kunna sättas igång. Problem finns självfallet i att medlemsstaternas offentliga information är föremål för olika regleringar. Samarbetet bör därför, till att börja med, vara frivilligt. Om ett sådant projekt gick i hamn, innebär det en mycket attraktiv möjlighet för de Europeiska medlemsländerna att skapa nytt värde med sin offentliga information. I efterdyningarna av den ekonomiska krisen borde tillväxtmedel som detta vara särskilt attraktiva – det har chans att skapa otroliga mervärden genom en förbättrad tillgång till data vilket i sin tur skulle bidra till skapande av nya produkter, tjänster och innovativa lösningar – utan att det kostar staten ett öre.