You are browsing the archive for Open Sustainability.

Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM

- November 29, 2016 in Freedom of Information, Open Sustainability

Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 7.11.2016 Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriötä avoimen kuulemisen järjestämisestä asiaan liittyen. Open Knowledge Finland ry esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Yhdistyskohtaiset kommentit lain muutosehdotuksiin

Puollamme (419/2011) 10 §:n 2 momentti ja 12 § kumoamista. Julkl. 24 § kuvaa salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat kuten koealatiedot, joten näihin ei tosiaan ole syytä ottaa tässä laissa kantaa. Muutettaviksi esitettyihin lain 1 §, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 13 a § ja 13 b § sekä lisättäviksi lakin kohtiin 13 c, 13 d, 13e, 13 f ja 13 g § haluamme lausua seuraavasti: 1 § Lain soveltamisala Puollamme, että kun henkilötietojen käsittelystä säädetään omalla laillaan, noudatetaan näissä henkilötietolakia. Korostamme, että Metsävaratiedon ei tule sisältää henkilötietotoja, ja Metsäkeskuksen asiakastiedot tulee käsitellä henkilötietolain mukaisessa omassa rekisterissään. Mitä mainitaan esityksen vaikutuksista, Huomauttaisimme että tietojen julkaisu osittain, osana alkuperäisestä teoksesta, tai käyttötarkoitussidonnaisesti, ei täytä avoimen tiedon määritelmää eikä yhteismitallisia taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia voi odottaa ilman kriteerit täyttävää tiedon avaamista. Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Uusittu julkisuuslaki ja uusittu tietohallintolaki edellyttää toiminnan olevan julkista ja suositusten mukaista jos ei erityisiä perusteita muuhun ole. 7 § Tietojen virheettömyys. Puollamme esitystä. 8 § Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Julkisen tiedon luovuttamista ja jakamista ei pitäisi millään tavoin rajoittaa käyttötarkoitusten mukaan. Kenen tahansa mitä tarkoitusta varten tahansa tulisi saada julkiseksi luokiteltua tietoa. Esitämme siis 8§ poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin tietojen luovuttamisesta on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain kanssa. 9 § Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten
 • Henkilötietol 19 § kuvaa suoramarkkinoinnin ja tietoyhteiskuntakaari 24 luku sähköisen suoramarkkinoinnin.
Esitämme siis 9 § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin suoramarkkinoinnista on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee säätelyn olla yhteismitallista henkilötietol 19 § ja tietoyhteiskuntakaaren kanssa. 13 a, 13 b, 13 c Tekniseen käyttöyhteyteen liittyvät kohdat
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Esitämme siis kohdat 13 a, 13 b ja 13 c § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos jostain syystä näitä kohtia halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulisi noudattaa Julkl. 16 § kohtia ja jättää avoimeksi tietojen luovuttaminen muullakin keinolla kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Emme myöskään näe miten tietoja voisi luovuttaa vailla käyttöehtojen hyväksymistä ja henkilötietolain mukaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaista suostumusta. Tästä on myös tietotuojavaltuutetun tulkinta siitä että suoramarkkinointia ei saa harrastaa ilman henkilön lupaa. Katsomme että suoramarkkinointi ei siis ole oikeutettu syy kolmannelle osapuolelle myöskään muodostaa metsänomistajista henkilörekisteriä silloin kun näiltä ei ole suostumusta. Tietosuojavaltuutetun mukaan pääsääntö on että henkilötietoja saa luovuttaa suoramarkkinointiin vain rekisteröidyn etukäteen antamalla luvalla. Suostumus viranomaisen rekisteriin ei tulisi olla suostumus joutua yksityisen organisaation rekisteriin. https://tietopyynto.fi/files/foi/1165/lausunto.646.031.12.pdf Lisäksi pyydämme huomioimaan, että jos viranomaisen tietoja luovutetaan maksua vastaan, tulee siitä mainita erikseen laissa. 13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen Tämän tulisi koskea vain Metsäkeskuksen ylläpitämien järjestelmien asiakastietoja. Metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteessa tulisi tällöin mainita henkilötietolain mukaisessa käyttötarkoituksen määrittelyn yhteydessä edelleen luovutuksesta. Esitämme, että tätä ei säädetä laissa, vaan henkilötietolain mukaisissa Metsätietokeskuksen järjestelmien rekisteriselosteissa. Esitämme siis kohdan 13 d § “Ympäristötiedon luovuttaminen” poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Korostamme, että 2003/4/EY ympäristötietodirektiivi 2 artiklan mukainen ympäristötieto on aina metsävaratietoa tai muuta julkl. 5 § mukaista tietoa ja tulisi julkaista henkilötiedoista erillisessä rekisterissä avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Jos jostain syystä osia tästä kohdasta halutaan säilyttää, pyydämme myös huomioimaan että julkl. 24 § 20) mukaan kuluttajien terveys ja ympäristön terveellisyyden suojaaminen kulkee elinkeinonharjoittajan taloudellisen vahingon edellä. 13e, 13 f Kuviomuotoisten metsävaratietojen luovuttamisesta
 • Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 6§ kuvaa omistajatietojen luovuttamisen.
 • Kuviotietojen luonne ja käsittelytapa vastaa kiinteistötietoa.
Emme näe eri syytä mainita tiedon teknisiä muotoja kuten kuvio- tai hilamuotoa laissa. Poistaisimme siis kohdat 13 e, 13 d § kuviotiedon luovuttamisesta hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jatkotoimenpide-esityksemme on että kuviotieto erotetaan metsävaratiedoista ja siirretään kiinteistörekisteriin. Maanomistajien kuviotietojen poistovaatimuksille voidaan antaa karenssiaika joka umpeutuu ennen tietoaineistojen kiinteistörekisteriin siirtoa. Jos kuitenkin jostain syystä kuvioaineistoon liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain ja lain kiinteistötietojärjestelmästä kanssa. 13 g § Puollamme esitystä  

Yleiset kommentit lakiin liittyen

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen Lisäksi haluaisimme muistuttaa liittyen 15 § “Tietojen säilyttäminen ja poistaminen”, että julkl. 31 kuvaa salassapidon lakkaamisen ja arkistol. 13 § aineistojen hävittämisen. Esitämme siis, että 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvän sääntelyn olla yhteismitallista julkl. ja arkistol. kanssa. Paikkatiedon käsittely Esitämme myös, että metsätietolaki 2 § Määritelmät 1) muutetaan viittaamaan lakiin paikkatietoinfrastruktuurista seuraavalla tavalla: “metsävaratiedolla metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia paikkaan sidottuja paikkatietoja;” Kiinteistötiedon käsittely Kiinteistöön liittyvään tietoon tai sen käyttämiseen ei enää tarvitse ottaa metsätietolaissa lainkaan kantaa. Kiinteistötietolaki säätää kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista. Esitämme, että Metsätietolaista poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi seuraavat kohdat.
 • 2 § 2) kohdasta poistetaan viittaus kiinteistötietoihin koska näistä säädetään kiinteistötietolaissa: “2) metsätiedolla metsäkeskuksessa käsiteltäviä hallintoasioita koskevia tietoja, metsävaratietoja sekä kiinteistöjä ja metsäkeskuksen asiakkaita koskevia tietoja siten kuin jäljempänä säädetään;”
 • 4 § Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus kokonaisuudessaan kohta “3) kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista;”
Henkilötietolain mukaisuus Lisäksi kannustamme harkitsemaan siirtämistä pois laista, järjestelmien rekisteriselosteisiin, 4 § asiat “Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus” hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteesta halutaan säätä lailla, tulee metsätietolaki 4 § viitata lakiin paikkatietoinfrastruktuurista sekä lakiin kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta, tai olla niiden kanssa yhteismitallinen.   Yleisesti todettakoon että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki lainsäädäntö syytä harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä. Tämä tukee suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kehittymistä vientikelpoisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.   Open Knowledge Finland ry   The post Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM appeared first on Open Knowledge Finland.

Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM

- November 29, 2016 in Freedom of Information, Open Sustainability

Maa- ja metsätalousministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 7.11.2016 Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriötä avoimen kuulemisen järjestämisestä asiaan liittyen. Open Knowledge Finland ry esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Yhdistyskohtaiset kommentit lain muutosehdotuksiin

Puollamme (419/2011) 10 §:n 2 momentti ja 12 § kumoamista. Julkl. 24 § kuvaa salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat kuten koealatiedot, joten näihin ei tosiaan ole syytä ottaa tässä laissa kantaa. Muutettaviksi esitettyihin lain 1 §, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 13 a § ja 13 b § sekä lisättäviksi lakin kohtiin 13 c, 13 d, 13e, 13 f ja 13 g § haluamme lausua seuraavasti: 1 § Lain soveltamisala Puollamme, että kun henkilötietojen käsittelystä säädetään omalla laillaan, noudatetaan näissä henkilötietolakia. Korostamme, että Metsävaratiedon ei tule sisältää henkilötietotoja, ja Metsäkeskuksen asiakastiedot tulee käsitellä henkilötietolain mukaisessa omassa rekisterissään. Mitä mainitaan esityksen vaikutuksista, Huomauttaisimme että tietojen julkaisu osittain, osana alkuperäisestä teoksesta, tai käyttötarkoitussidonnaisesti, ei täytä avoimen tiedon määritelmää eikä yhteismitallisia taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia voi odottaa ilman kriteerit täyttävää tiedon avaamista. Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Uusittu julkisuuslaki ja uusittu tietohallintolaki edellyttää toiminnan olevan julkista ja suositusten mukaista jos ei erityisiä perusteita muuhun ole. 7 § Tietojen virheettömyys. Puollamme esitystä. 8 § Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Julkisen tiedon luovuttamista ja jakamista ei pitäisi millään tavoin rajoittaa käyttötarkoitusten mukaan. Kenen tahansa mitä tarkoitusta varten tahansa tulisi saada julkiseksi luokiteltua tietoa. Esitämme siis 8§ poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin tietojen luovuttamisesta on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain kanssa. 9 § Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten
 • Henkilötietol 19 § kuvaa suoramarkkinoinnin ja tietoyhteiskuntakaari 24 luku sähköisen suoramarkkinoinnin.
Esitämme siis 9 § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin suoramarkkinoinnista on jostain syystä säädettävä erikseen metsätietolaissa, tulee säätelyn olla yhteismitallista henkilötietol 19 § ja tietoyhteiskuntakaaren kanssa. 13 a, 13 b, 13 c Tekniseen käyttöyhteyteen liittyvät kohdat
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat.
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
Esitämme siis kohdat 13 a, 13 b ja 13 c § poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos jostain syystä näitä kohtia halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulisi noudattaa Julkl. 16 § kohtia ja jättää avoimeksi tietojen luovuttaminen muullakin keinolla kuin teknisellä käyttöyhteydellä. Emme myöskään näe miten tietoja voisi luovuttaa vailla käyttöehtojen hyväksymistä ja henkilötietolain mukaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaista suostumusta. Tästä on myös tietotuojavaltuutetun tulkinta siitä että suoramarkkinointia ei saa harrastaa ilman henkilön lupaa. Katsomme että suoramarkkinointi ei siis ole oikeutettu syy kolmannelle osapuolelle myöskään muodostaa metsänomistajista henkilörekisteriä silloin kun näiltä ei ole suostumusta. Tietosuojavaltuutetun mukaan pääsääntö on että henkilötietoja saa luovuttaa suoramarkkinointiin vain rekisteröidyn etukäteen antamalla luvalla. Suostumus viranomaisen rekisteriin ei tulisi olla suostumus joutua yksityisen organisaation rekisteriin. https://tietopyynto.fi/files/foi/1165/lausunto.646.031.12.pdf Lisäksi pyydämme huomioimaan, että jos viranomaisen tietoja luovutetaan maksua vastaan, tulee siitä mainita erikseen laissa. 13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen Tämän tulisi koskea vain Metsäkeskuksen ylläpitämien järjestelmien asiakastietoja. Metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteessa tulisi tällöin mainita henkilötietolain mukaisessa käyttötarkoituksen määrittelyn yhteydessä edelleen luovutuksesta. Esitämme, että tätä ei säädetä laissa, vaan henkilötietolain mukaisissa Metsätietokeskuksen järjestelmien rekisteriselosteissa. Esitämme siis kohdan 13 d § “Ympäristötiedon luovuttaminen” poistettavaksi hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Korostamme, että 2003/4/EY ympäristötietodirektiivi 2 artiklan mukainen ympäristötieto on aina metsävaratietoa tai muuta julkl. 5 § mukaista tietoa ja tulisi julkaista henkilötiedoista erillisessä rekisterissä avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Jos jostain syystä osia tästä kohdasta halutaan säilyttää, pyydämme myös huomioimaan että julkl. 24 § 20) mukaan kuluttajien terveys ja ympäristön terveellisyyden suojaaminen kulkee elinkeinonharjoittajan taloudellisen vahingon edellä. 13e, 13 f Kuviomuotoisten metsävaratietojen luovuttamisesta
 • Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 6§ kuvaa omistajatietojen luovuttamisen.
 • Kuviotietojen luonne ja käsittelytapa vastaa kiinteistötietoa.
Emme näe eri syytä mainita tiedon teknisiä muotoja kuten kuvio- tai hilamuotoa laissa. Poistaisimme siis kohdat 13 e, 13 d § kuviotiedon luovuttamisesta hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jatkotoimenpide-esityksemme on että kuviotieto erotetaan metsävaratiedoista ja siirretään kiinteistörekisteriin. Maanomistajien kuviotietojen poistovaatimuksille voidaan antaa karenssiaika joka umpeutuu ennen tietoaineistojen kiinteistörekisteriin siirtoa. Jos kuitenkin jostain syystä kuvioaineistoon liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen antamistapojen olla yhteismitalliset julkisuuslain ja lain kiinteistötietojärjestelmästä kanssa. 13 g § Puollamme esitystä  

Yleiset kommentit lakiin liittyen

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen Lisäksi haluaisimme muistuttaa liittyen 15 § “Tietojen säilyttäminen ja poistaminen”, että julkl. 31 kuvaa salassapidon lakkaamisen ja arkistol. 13 § aineistojen hävittämisen. Esitämme siis, että 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyviä asioita halutaan eritellysti ylläpitää metsätietolaissa, tulee aineistojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvän sääntelyn olla yhteismitallista julkl. ja arkistol. kanssa. Paikkatiedon käsittely Esitämme myös, että metsätietolaki 2 § Määritelmät 1) muutetaan viittaamaan lakiin paikkatietoinfrastruktuurista seuraavalla tavalla: “metsävaratiedolla metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia paikkaan sidottuja paikkatietoja;” Kiinteistötiedon käsittely Kiinteistöön liittyvään tietoon tai sen käyttämiseen ei enää tarvitse ottaa metsätietolaissa lainkaan kantaa. Kiinteistötietolaki säätää kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista. Esitämme, että Metsätietolaista poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi seuraavat kohdat.
 • 2 § 2) kohdasta poistetaan viittaus kiinteistötietoihin koska näistä säädetään kiinteistötietolaissa: “2) metsätiedolla metsäkeskuksessa käsiteltäviä hallintoasioita koskevia tietoja, metsävaratietoja sekä kiinteistöjä ja metsäkeskuksen asiakkaita koskevia tietoja siten kuin jäljempänä säädetään;”
 • 4 § Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus kokonaisuudessaan kohta “3) kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista;”
Henkilötietolain mukaisuus Lisäksi kannustamme harkitsemaan siirtämistä pois laista, järjestelmien rekisteriselosteisiin, 4 § asiat “Tietojärjestelmän sisältö ja käyttötarkoitus” hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi. Jos kuitenkin jostain syystä metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteesta halutaan säätä lailla, tulee metsätietolaki 4 § viitata lakiin paikkatietoinfrastruktuurista sekä lakiin kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta, tai olla niiden kanssa yhteismitallinen.   Yleisesti todettakoon että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki lainsäädäntö syytä harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä. Tämä tukee suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kehittymistä vientikelpoisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.   Open Knowledge Finland ry   The post Lausunto: metsätietolain muuttaminen MMM appeared first on Open Knowledge Finland.

Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan

- October 31, 2016 in Featured, Open Sustainability, Project report, projects

Open Knowledge Finlandin (OKFI) vapaaehtoiset laativat kartan Keski-Suomen vanhoista metsistä. screenshot-2016-10-29-12-32-11 Torstaina 3.11. julkistettavan lajirikkauskartan toivotaan auttavan ehkäisemään metsäkiistoja. Helppolukuisen kartan avulla kuka tahansa voi käydä tutustumassa lähiympäristönsä metsien lajirikkauteen.  Kartta syntyi vapaaehtoisten biologien, paikkatietojen ammattilaisten ja koodareiden puolitoistavuotisen yhteistyön tuloksena. Moni tekijöistä on ollut osallisena metsäkonflikteissa, joissa kansalaiset ovat pysäyttäneet arvokkaiden metsien hakkuut. “Halusimme luoda työkalun, jonka avulla luonnonarvot saisi visualisoitua kartalle niin, että tieto arvokkaista metsistä ei nojaisi pelkästään siihen, missä joku on sattunut käymään”, kertoo biologi, OKFI-aktiivi ja hankkeen analyytikko Konsta Happonen. Kartta syntyi avoimen metsädatan pohjalta. Keskeisenä aineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoja. Laserkeilaus tehdään lentämällä alueen yli pienellä lennokilla, joka mallintaa kolmiulotteisesti maaston ja kasvillisuuden. Mallinnuksen jälkeen työryhmän jäsenet kiersivät katsomassa, miten hyvin kartan tiedot pitivät paikkansa. “Vanhoissa metsissä on usein paljon biomassaa, ja sama pätee kypsiin talousmetsiin. Yllätyin siitä, miten hyvin mallimme avulla pystyi ennustamaan sitä, mihin hakkuut kohdistuivat. Kun kävimme katsomassa arvokkaiksi määriteltyjä metsiä, monet niistä oli jo parturoitu mataliksi”, Happonen kertoo. Kartoittajien toiveissa on, että lajirikkauskartta auttaisi tunnistamaan paremmin uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä. “Erityisesti toivomme, että maanomistajat voisivat sovittaa sen avulla paremmin yhteen puunkäytön lisäämisen ja suojelun.” Toistaiseksi kartta näyttää vain Keski-Suomen metsät, mutta tarkoitus on lopulta kattaa koko Suomi. Olet tervetullut kuulemaan lisää lajirikkauskartan julkistustilaisuuteen Heurekan Kansalaistiedepäivään 3.11. kello 15–16. Osoite: Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa. Tapahtuma kerää yhteen kansalaistieteen asiantuntijoita ja kansalaistieteestä kiinnostuneita. Tapahtuma alkaa kello 9.30 aamiaisella. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan. Valmis lajirikkauskartta löytyy 3.11.2016 alkaen osoitteesta: www.lajirikkauskartta.fi   Lisätietoja antaa Konsta Happonen, analyytikko konsta.happonen(a)gmail.com 045 259 1889 Lilli Linkola, projektipäällikkö lilli.linkola(a)okf.fi 050 091 7196 The post Avoin data mahdollisti lajirikkauskartan appeared first on Open Knowledge Finland.

Resultat från ICT4S Green Hackathon 2014!

- September 24, 2014 in CESC, COOP, Cosecha, Eat Exchange, Green Hackathon, hackathon, Hållbarhet, KTH, Last Minute Food, Open Sustainability, stockholm, Stockholm Resilience Center, Sustainability, Urban Fruit Initiative

Green Hackathon är en serie av events som bjuder in utvecklare, forskare, formgivare, studenter och andra intresserade människor för att jobba intensivt med att skapa hållbarhetsrelaterade prototyper och applikationer. Efter den första Green Hackathon som organiserades på KTH i 2011, det har varit events i bland annat London, Berlin, Athens,Fukushima, och även i samband med OKFest i Helsinki 2012. Den 23: augusti arrangerades en Green Hackathon med fokus i hållbar mat, ordnad av Centre for Sustainable Communications i  KTH i samarbete med COOP, med stöd av OKFN Sverige och Open Sustainability working group. Green Hackathon arrangerades i R1, den nedmonterade underjordiska kärnreaktorhallen under KTH Campus i Stockholm. 14884688968_112d5cc4b0_k Green Hackathon började med en presentation av idén om hackathon och en kort bakgrund om de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsproduktion står inför. Utgångspunkten för evenemanget var att produktion och konsumtion av livsmedel har blivit en viktig drivkraft bakom miljöförstöring, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och försämring av mark och sötvatten. Jordbruket måste omvandlas för att vara hållbar och måste leverera tillräckliga mängder mat för den växande befolkningen (både genom ökad effektivitet och kostförändringar) och även minska utsläppen av växthusgaser; motverka förlusten av biologisk mångfald; minska vattenförbrukningen och fasa ut föroreningen från jordbrukskemikalier. Deltagarna i detta hackathon var en blandning av forskare, designers, programmerare, problemägare och innovatörer. Presentationen följdes av en kort tid för teambuilding och tid för nätverkande med “speed dating” för att få deltagarna att lära känna varandra och deras respektive expertområde och att generera idéer. Efter några idéer utkristalliserades i grupper, började hackathonet och grupperna hade cirka sju timmar att bygga sina koncept och prototyper. 14884640070_2714428b33_k Det var fem projekt som blev färdiga under hackathon. Juryn som avgjorde vinnarna bestod av: Green Hackathon hade två vinnare som undersökte på hur man kan minska mängden matavfall: Eat Exchange photo-31 Eat Exchange är en mobil applikation, som låter lokalsamhället att dela mat som skulle ha gått till spillo. Ansökan skulle göra det möjligt för individer att marknadsföra mat som de inte skulle kunna konsumera i tid. Då tillgången på reservmat skulle samlas in av medlemmarna i samhället som annars skulle behöva köpa den skulle detta minska matsvinnet. Gjord av: Christopher Weeks, Daniel Schien, Pernilla Hagbert, Friedrich Chasin, Ole Schultz, Tipa Stefan, Theodorou Sophy-Emmanouela. Last Minute Food photo-2 En prototyp-applikation som föreslår att samla in information från COOPs butiker om den mat som är på väg att löpa ut och tillåter användare att utforska recept baserade på dessa råvaror för att underlätta köpet. Av: Sotiris Salloumis, Gaye Georgia, Johan Zetterquist, Jacky Bourgeois, Sophie Uesson, John Chang.Resten av hacken var: Urban Fruit Initiative App: photo-1 Ett webbgränssnitt för Urban Fruit Enitiative, ett befintligt projekt som ansluter villaägare med äppelträd med plockare och producenter av äppeljuice. Prototypen ger ett enklare sätt att registrera och förmedla kopplingen mellan de två grupperna. Gjord av: Richard Blume, Mrhetab Kidane, Andrew Kobylin. Cosecha: photo-4 Ett planeringsverktyg för att beräkna den mängd olika grödor som kan växa på ett visst område anslutet till avkastning och intäkter. Gjord av: Jorge Zapico. Säsongbetonad Grön Rekommenderare Screen-Shot-2014-08-24-at-17.25.39 En webbprototypapplikation som försöker ta itu med klyftorna i konsumentmedvetenhet genom att rekommendera recept baserade på säsongen. Gjord av: Sevag Balkorkian, Samuel Chinenyeze, Haftom Tesfay. För mer information kolla http://greenhackathon.com skicka ett mail till stockholm@greenhackathon.com
Du kan även följa Green Hackathon på Twitter @greenhackthon samt Open Knowledge Sverige på Twitter, Quitter eller Diaspora. Denna text är en översättning & remix av texten i ICT4s.greenhackathon.com. This text is available in English at sustainability.okfn.org