You are browsing the archive for öppna data.

Amazon, Google, IBM m.fl. skapar plattform för öppna data

- August 11, 2015 in Amazon, Analysis, Barack Obama, europa, Google, IBM, NOAA, Open Cloud Consortium, Open Data, öppna data, SMHI, USA

President Barack Obama utfärdade i maj 2013 den exekutiva ordern om att offentlig information ska ha “the default state of new and modernized Government information resources shall be open and machine readable”. Sedan dess har federala myndigheter behövt följa en öppna data policy och publicera sin information i ett öppet, tillgängligt format. I den exekutiva ordern sattes tre tydliga mål upp, vilka alla innefattade en tidsram för genomförande. Detta är ett i leden av de policies för att främja vidareutnyttjande av offentlig information som har genomförts under Obama-administrationen. I våras följdes detta upp med ett initiativ som Europeiska makthavare borde inspireras av. För det räcker inte enbart med att myndigheter gör sin data tillgänglig. Data får sitt verkliga värde först när den används och då krävs det ofta stora och dyra datainfrastrukturer som kan hantera snabb och kontinuerlig överföring av stora mänger data. I många fall är det på denna punkt som statliga myndigheter faller, både i USA såväl som i Europa. Men det finns aktörer inom den privata sfären som har satsat stora summor på just denna typ av infrastruktur. Det är även där fördelen ligger med det nya samarbetet mellan U.S. Department of Commerce och Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft Corp., samt the Open Cloud Consortium. Denna så kallade data-allians kommer att arbeta med att göra the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, motsvarigheten till svenska SMHI) data tillgänglig via molntjänster för användning.

Källa: Arduinoesmall vid Wikipedia, CC-BY 3.0

Initiativet går ut på att de privata företagen står för infrastrukturen och de statliga myndigheterna för datan. NOAA producerar 20 terabyte data varje dag och kommer från flera olika insamlingsmetoder. Idag är dock bara en liten del tillgänglig för allmänheten att använda. NOAA gjorde därför en förfrågan bland privata aktörer förra året, och bad om förslag på hur de kunde göra mer data tillgänglig. Detta ledde till det nya samarbetet som lanserades i april i år. Google, IBM, Amazon m.fl. kommer att erbjuda infrastrukturen till den statliga myndigheten, utan kostnad. I utbyte tillåts de ta betalt för användning av data under den tid den efterfrågas av användaren, vilket kan vara medborgare så väl som företag. Ett krav är dock att alla aktörer erbjuds data på samma villkor, och att inga speciella arrangemang görs för exempelvis större data-användare. På så vis undslipper staten de enorma kostnader som ny infrastruktur innebär. Samtidigt skapas nya plattformar för vidareutnyttjande hos välkända aktörer som många privata användare redan känner till vilket borde underlätta att metoden får fäste. En prototyp väntas lanseras hosten 2015. Detta leder oss naturligtvis till frågan om ett liknande samarbete skulle gå att åstadkomma i Europa. Vi har inget eget Amazon, Google eller IBM. En möjlighet skulle givetvis vara att de Europeiska makthavarna med ansvar för vidareutnyttjande av offentlig information gör en liknande förfrågan. Men Europeiska Kommissionens anti-konkurrens utredning mot Google om prisjämförelsetjänsten samt det formella granskningsförfarande om Android om öppnades i april i år, för inte precis med sig en förbättrad relation till företaget. Och det bör noteras att den amerikanska staten överlag har en närmare relation till de stora företagen, jämfört med Europa. Ett initiativ av denna storlek har bäst förutsättningar att lyckas på Europeisk nivå, då ett mervärde finns i att samla information från olika medlemsstaters myndigheter. Förslagsvis skulle myndigheter likt NOAA med ansvar för datainsamling inom väder- och klimatområdet vara föremål för en första omgång. Lyckas det amerikanska initiativet lär andra myndigheter haka på. För att inte förlora alltmer fotfäste i konkurrensen på området för öppna data med USA, borde Kommissionen utreda förutsättningarna för att ett Europeiskt datasamarbete ska kunna sättas igång. Problem finns självfallet i att medlemsstaternas offentliga information är föremål för olika regleringar. Samarbetet bör därför, till att börja med, vara frivilligt. Om ett sådant projekt gick i hamn, innebär det en mycket attraktiv möjlighet för de Europeiska medlemsländerna att skapa nytt värde med sin offentliga information. I efterdyningarna av den ekonomiska krisen borde tillväxtmedel som detta vara särskilt attraktiva – det har chans att skapa otroliga mervärden genom en förbättrad tillgång till data vilket i sin tur skulle bidra till skapande av nya produkter, tjänster och innovativa lösningar – utan att det kostar staten ett öre.

Ändrade redovisningsprinciper förvirrar

- August 4, 2015 in biljetter, datajournalistik, eu, flygplats, flygsubventioner, okfn, OKFNSE, Open Spending, opengov, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

I föregående inlägg ställde undertecknad frågan varför aktieägartillskotten till Västerås flygplats har redovisats med olika belopp.1 Det beror på att kommunen har ändrat sina redovisningsprinciper, meddelar Lars Lundström, redovisningsekonom på Västerås flygplats. Enligt Lars Lundström har aktieägartillskotten hittills sett ut så här:
2003 38,5 Mkr 2005 8 Mkr 2006 65,5 Mkr 2008 47 Mkr 2010 35 Mkr 2015 25 Mkr

Anledningen till att beloppet 38,5 miljoner står med i årsredovisningen för 2004 är följande, meddelar Lars Lundström via e-post:
Aktieägartillskottet redovisades först som en separat post i ”Förslag till behandling av årets resultat” under ett antal år (då summerat år för år vilket kan tolkas som att det ges varje år). Sedan bytte Västerås Stad revisorer och de önskade en ändring, där tillskottet skulle redovisas som ingående i det egna kapitalet (då redovisades endast det tillskott som gavs just det redovisade året).
Detta innebär att sammanställningen över hur mycket pengar flygplatsen har kostat skattebetalarna måste korrigeras. Mellan 2001 och 2014 kostade flygplatsen därmed bara 380 miljoner räknat på aktieägartillskott, driftbidrag och fastighetsaffär.2 I år har flygplatsen tydligen fått 25 miljoner kronor i aktieägartillskott. Om årets kostnader hittills räknas in har alltså kostnaden för skattebetalarna ändå överstigit 400 miljoner kronor sedan 2001.

Noter

1. Se tidigare inlägg ”Är 38,5 miljoner felräkningspengar?”.

2. Se tidigare inlägg ”Fastighetsaffär kostade skattebetalarna 125 miljoner ”.

Är 38,5 miljoner felräkningspengar?

- August 3, 2015 in datajournalistik, eu, flygplats, flygsubventioner, Open Data, Open Spending, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

EU:s beslut om att fria Västerås flygplats från otillåtet statsstöd1 innehåller även en sammanställning över aktieägartillskott till flygplatsen under åren 2003 till 2010. Enligt EU fick flygplatsen inget aktieägartillskott alls 2004, visar tabellen nedan.2 < p class="P1">  Aktieägartillskott till VFAB enligt EU

 

EU anger flygplatsens årsredovisningar som källa. I Västerås flygplats årsredovisning för 2004 står det däremot att flygplatsen erhöll 38,5 miljoner i aktieägartillskott det året, se nedan.3

 

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2004.
Emellertid är det svårt att avgöra om det är EU eller flygplatsen som har skrivit fel. Västerås flygplats årsredovisning för 20054 påstår helt plötsligt att aktieägartillskottet för föregående år var 0 kronor, se nedan.

 

Ur Västerås flygplats årsredovisning för 2005.

Ingen förklaring till de vitt skilda beloppen går att hitta i årsredovisningarna. Revisorerna har inte heller haft några anmärkningar varken för 2004 eller 2005. Undertecknad har därför e-postat till stadsledningskontoret och bett om en förklaring. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.

Noter

1. Mer om utredningen går att läsa i ett tidigare inlägg: ”Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut”.

2. Se ”Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd”. EU-kommissionen.

3. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.

4. Se ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.

Västerås flygplats fick 232 miljoner i aktieägartillskott

- May 6, 2015 in biljetter, datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Open Data, Open Spending, OpenSpending, öppna data, priser, Ryanair, Stop Secret Contracts, StopSecretContracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Nu är det dags är att räkna ihop de aktieägartillskott som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.  

Driftbidrag och aktieägartillskott till Västerås flygplats 2001–2014

År

Driftbidrag i kronor Aktieägartillskott i kronor

20142

16 000 000

0

20133

15 000 000 0
20124 15 000 000

0

20115

15 000 000 0

20106

0

35 000 000

20097 0

0

20088

0

47 000 000

20079

0

0

200610

0

65 500 000

200511

0

8 000 000

200412

0

38 500 000

200313

0

38 500 000

200214

0

0

200115

0

0

Totalt

61 000 000

232 500 000

  Tabellen visar att Västerås flygplats fått 232,5 miljoner kronor i aktieägartillskott sedan 2001. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 293,5 miljoner. Det slutar inte där. Nästa steg blir att undersöka hur det kommunala bolaget Flygfastigheter har påverkat flygplatsens ekonomi. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.  

Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
 2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.

Västerås flygplats fick 61 miljoner bara i driftbidrag

- April 18, 2015 in datajournalistik, flygplats, flygsubventioner, Open Spending, OpenSpending, öppna data, Ryanair, Stop Secret Contracts, subventioner, Sverige, Sweden, Västerås

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001.1 Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Dessa finns i tabellen nedan.


Kommunala driftbidrag till Västerås flygplats 2001–2014

År Driftbidrag i kronor
2014 16 000 0002
2013 15 000 0003
2012 15 000 0004
2011

15 000 0005

2010 06
2009

07

2008

08

2007

09

2006 010
2005 011
2004 012
2003

013

2002

014

2001

015

Totalt

61 000 000

< p style="text-align: center">


Nästa steg blir att sammanställa de aktieägartillskott som kommunen har gett till flygplatsen under samma period. Resultatet kommer som vanligt att publiceras här på Open Knowledge. Tips och kommentarer är som alltid välkomna.


Noter

 1. Se tidigare inlägg ”Vad kostar Västerås flygplats skattebetalarna?”.
 2. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 — 2014-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 3. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 — 2013-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 4. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 — 2012-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 5. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 — 2011-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 6. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 — 2010-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 7. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 — 2009-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 8. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 — 2008-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 9. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 — 2007-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 10. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 — 2006-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 11. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 — 2005-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 12. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 — 2004-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 13. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 — 2003-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 14. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 — 2002-12-31”. Västerås Flygplats AB.
 15. ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-01-01 — 2001-12-31”. Västerås Flygplats AB.